HUN-REN–ELTE

HUN-REN–ELTE (korábban ELKH–ELTE és MTA–ELTE) kutatócsoportok

HUN-REN–ELTE (korábban ELKH–ELTE és MTA–ELTE) kutatócsoportok
A Magyar Tudományos Akadémia közfeladatai részeként felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodás alapján ezen intézményekben 2019-ig tudományos kutatócsoportokat tartott fenn. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) megalapításától az új kutatócsoportok az ELKH égisze alatt, központi finanszírozás mellett működtek. Az ELKH 2023. szeptember 1-től Magyar Kutatási Hálózat (rövidítve: HUN-REN, az angol elnevezés, a Hungarian Research Network rövidítéseként) néven működik tovább.

Korábbi híreink: 2022, 2019, 2017

HUN-REN–ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Borhy László akadémikus, egyetemi tanár
ELTE BTK Régészettudományi Intézet Ókori Régészeti Tanszék
E-mail: borhy.laszlo@btk.elte.hu
Tel.: 36-1-411-6500/2915

A kutatócsoport alapvető célkitűzése, hogy a régészeti leletek kutatása és tudományos feldolgozása révén hozzájáruljon a nemzeti kulturális örökség méltó megőrzéséhez, értelmezéséhez és szélesebb körben való megismeréséhez. E cél elérése érdekében a kutatócsoport fő feladata az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének keretei közt működő különböző laboratóriumok (térinformatika, archeozoológia, antropológia) és részkutatási programok (fizikai kormeghatározások, számítógépes tipológia, geofizikai mérések, régészeti célú légifényképezés), valamint a kisegítő egységek (restaurátor műhely, fotólabor) tevékenységének integrációja, ezen túl pedig a vaskor és a római kor interdiszciplináris módszerekkel való településtörténeti elemzése. 

HUN-REN–ELTE Komplex Kémiai Rendszerek Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Császár Attila, az MTA doktora
ELTE TTK Kémiai Intézet Fizikai Kémia Tanszék
E-mail: csaszar@chem.elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/1629

A 2013 júliusában indult kutatócsoport ötéves kutatási terve meghatározza, hogy a kutatócsoport az elméleti és számítógépes kémia (kiemelten a kvantumkémia), a (nagyfelbontású) molekulaspektroszkópia, a termokémia, valamint a reakciókinetika területén, egyes határterületekre (matematikai statisztika, informatika és információtechnológia) történő átnyúlással, illetve az ismeretek új szinten történő összekapcsolásával új, a szélesebb természeti környezet megismerését (például csillagképződés, exobolygó-kutatás, égések), valamint az életminőség védelmét (például földi üvegházhatás tudományos megértése, környezet- és klímavédelmi kutatás és fejlesztés) és javítását szolgáló, a gyakorlatban általánosan felhasználható módszereket, a hozzájuk kapcsolódó számítógépes programokat, valamint modern, aktív adatbázisokat fejleszt és tesz elérhetővé a szélesebb közönség (kutatók és mérnökök) számára.

HUN-REN–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Draskóczy István egyetemi tanár
ELTE BTK Történeti Intézet Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
E-mail: dra_istvan@yahoo.de; etkcs.info@gmail.com
Tel.: +36-1-411-6500 / 5163

Az ELTE BTK és az ELTE Levéltár ad helyet a 2013. július 1-jén alakult MTA-ELTE Egyetemtörténeti Akadémiai Kutatócsoport MTA TKI által támogatott projektjének. A kutatócsoport három alprojektre oszlik, a középkori részleg vezetője Draskóczy István egyetemi tanár, az újkori részleg vezetője Szögi László címzetes egyetemi tanár, ny. főigazgató, a 20. századot kutató részleg vezetője pedig Borsodi Csaba tanszékvezető, intézetigazgató, dékánhelyettes. A kutatócsoport célja a magyar felsőoktatás-történet eddig elhanyagolt és fel nem tárt területeinek vizsgálata és az eredmények nemzetközi követelményeknek megfelelő formában történő közzététele. A munka jól illeszkedik a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság által 2012-ben kezdeményezett együttműködésbe, amelynek keretében össze kívánják kapcsolni az egyes országokban már évek óta készülő középkori, és újkori hallgatói adatbázisokat.

HUN-REN–PTE–ELTE Középkori Magyar Egyházi Archontológia 1000-1387 Kutatócsoport


A kutatócsoport vezetője: Frankné Font Márta professor emeritus
PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék
E-mail: font.marta@pte.hu 

A kutatócsoport célja a magyar történelem 11–14. század prelátusainak, valamint egyházi középrétegének feltárása, archontológiai sorokba rendezése, és a jelentősebb települések egyházi személyzetének bemutatása. Az ötéves munka során a kutatók nagyobb számú késő Anjou-kori kiadatlan oklevelet dolgoznak fel, majd történeti áttekintést készítenek az egyes egyházi intézményekről és tisztségviselőikről. Sor kerül a korábban már publikált forrásanyagok ellenőrzésére is. Mindezeket a vizsgált időszakra vonatkozó elbeszélő források áttekintése követi. A munka zárásaként a kutatócsoport nagyszabású kézikönyvet tervez, és egy ennél bővebb digitális adatbázist is készít. Az irányítást 2020-ban Bagi Dániel (ELTE) vette át.

HUN-REN–ELTE Extragalaktikus Asztrofizikai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Frei Zsolt egyetemi tanár
ELTE TTK Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék
E-mail: frei@ttk.elte.hu
Tel.: +36-1372-2500/6317

A kutatócsoport figyelme kiterjed az extragalaktikus asztrofizika, a gravitációs-hullám asztrofizika, a nagyskálás szerkezet és a kozmológia kutatására.

HUN-REN–ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Harangi Szabolcs egyetemi tanár
ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet Kőzettan-Geokémiai Tanszék
E-mail: szabolcs.harangi@geology.elte.hu
Tel: 36-1-372-2500/8355

A 2013-ban alakult Kutatócsoport célja, hogy – építve az ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszéken mintegy 20 éve alakult, és azóta eredményesen működő vulkanológiai iskolára – egy hazai és nemzetközi szinten is számon tartott tudományos műhely legyen, ahol magas szintű, társtudományokkal integrált kutatások folynak; és hogy hozzájáruljon a vulkáni működés jobb megismeréséhez a magmaképződéstől a vulkáni kitörés folyamatáig, és közvetítse a vulkáni kitörések hatását a társadalom felé. A Kutatócsoport munkájának fontos célkitűzése, hogy a Kárpát-Pannon térségben végzett vulkanológiai kutatással és az eredmények publikálásával térségünket még inkább a vulkanológiai kulcsterületek közé emelje. A Kutatócsoport lehetőséget kíván adni a kutatópályájuk elején lévő tehetséges fiataloknak, hogy vulkanológiai kutatásaikat itthon végezhessék, és ne kelljen ezért elhagyniuk hazájukat. A hazai tudományos életben, megerősítve a jövőben kétségtelenül egyre fontosabb szerepet játszó vulkanológiai kutatásokat, a Kutatócsoport szoros kapcsolatot épít ki az MTA kutatócsoportjaival, intézeteivel, alapozva részben a korábbi, egyéb területeken kialakított sikeres együttműködésekre.

HUN-REN–ELTE–MTM Integratív Ökológia Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Herczeg Gábor egyetemi tanár
ELTE TTK Biológiai Intézet Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék
E-mail: gaborherczeg@caesar.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500 /8760

A kutatócsoport változatos modellekben vizsgálja a környezeti változásra adott biológiai választ a lehető legtöbb szinten, az egyedi plaszticitástól a fajképződésig vagy a közösségi változásokig. Kutatják a klímaváltozás, területhasználat, urbanizáció, patogének és környezeti stabilitás hatásait, kombinálva a terepi felméréseket, laborkísérleteket és molekuláris megközelítéseket.

HUN-REN–ELTE Nemesi Emigráció és Emlékezet (1541-1756) Forrásfeltárás és Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Horn Ildikó egyetemi tanár
ELTE BTK Történeti Intézet Kora Újkori Történeti Tanszék
E-mail: horn.ildiko@btk.elte.hu
Tel.: +36-1-411-6500/5808

A kutatócsoport a kora újkori magyar nemesi migrációt vizsgálja. A Magyar Királyságból az Erdélyi Fejedelemségbe, Lengyelországba, Franciaországba irányuló migráció jellegzetességeit és okait kutatják, emellett a fejedelemségből elsősorban Bécsbe, lengyel, oszmán és román területek felé való migrációs folyamatokat, az anyagi, társadalmi és politikai körülményeit vizsgálják. A projekt fő célkitűzései közé tartozik a különböző emigrációk iratanyagának a feltárása és kritikai kiadása. Legjelentősebb eredményük II. Rákóczi Ferenc Confessio Peccatoris című művének és Szathmári Király Ádám naplóinak kritikai kiadása, egy digitális életrajzi adatbázis létrehozása, valamint három tudományos monográfia megszületése.

HUN-REN–ELTE Asztropolarimetria Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Horváth Gábor egyetemi tanár
ELTE TTK Fizikai Intézet Biológiai Fizika Tanszék
E-mail: gh.arago@elte.hu
Tel.: +36-1-372-2765

A kutatócsoport hordozható képalkotó polariméteres csillagászati távcső építésével foglalkozik, valamint annak a Föld kedvező asztroklímájú területein történő alkalmazásait keresi, különös tekintettel a Kordylewski-porholdakra.

HUN-REN–ELTE Egerváry Jenő Kombinatorikus Optimalizálási Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Jordán Tibor egyetemi tanár
ELTE TTK Matematikai Intézet Operációkutatási Tanszék
E-mail: jordan@cs.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/ 8132

A kutatás fókuszában a kombinatorikus optimalizálás azon része áll, amelyet leginkább Alexander Schrijver 2003-ban megjelent Combinatorial Optimization című háromkötetes műve fémjelez. Ennek lényege, hogy egy adott feladatra vonatkozó polinomiális futásidejű megoldó algoritmus létrehozásához az út a probléma mélyreható strukturális vizsgálatán keresztül vezet. A kutatók elsőrendű célja a gráfok és hálózatok optimalizálási problémáinak algoritmikus elemzése, különös tekintettel a polinomiálisan kezelhető, illetve az NP-teljes problémák határvidékének vizsgálatára. Ehhez nélkülözhetetlen segédeszköz a matroidok és szubmoduláris függvények elmélete, valamint a poliéderes kombinatorika. Meghatározó jelentőségű az a terület is, ahol a paritás játszik központi szerepet: gráfok párosításai, útpakolásai, T-kötések, matroid partner (parity) probléma.

HUN-REN–ELTE Komplement Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Józsi Mihály egyetemi docens
ELTE TTK Immunológia Tanszék
E-mail: mihaly.jozsi@ttk.elte.hu
Telefon: +36-1-372-2500/8661

A komplementrendszer fontos szerepet tölt be szervezetünk fertőzésekkel szembeni védelmében és az immunfolyamatok szabályozásában. A rendszer hibás működése azonban a szervezet saját szöveteit károsíthatja, súlyos betegségeket okozhat. A kutatás célja a komplement fehérjék fiziológiás funkcióinak és betegségek kialakulásában játszott szerepének feltárása. Az eredmények hozzásegíthetnek új megelőzési és gyógyítási eljárások kidolgozásához. A kutatás másik fő célja H-faktor/FHR alapú új komplementgátló molekulák fejlesztése gyógyítási céllal.

HUN-REN–ELTE–PPKE Serdülőkori Fejlődés Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Kovács Ilona egyetemi tanár
ELTE PPK Pszichológiai Intézet 
E-mail: kovacs.ilona@ppk.elte.hu
Tel.: +36-1-327-5927

A kutatócsoport a serdülőkorral foglalkozik, ezen belül a különböző pszichológiai funkciók és a serdülő agy érésfüggő változásainak összefüggését törekszik minél pontosabban jellemezni. Az érési folyamatok leírása azért kiemelten fontos, mert lehetővé teszi az egészséges fejlődést szolgáló oktatási-nevelési stratégiák kidolgozását, illetve a betegség útjára lépők esetén a megfelelő korai intervenciók kifejlesztését.

HUN-REN–ELTE Motor Farmakológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Kovács Mihály egyetemi tanár
ELTE TTK Biológiai Intézet Biokémiai Tanszék
E-mail: mihaly.kovacs@ttk.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/8401

A Málna Labor 2001 óta komoly presztízsű pályázatok segítségével jelentős projekteket indít el az ELTE Biokémiai Tanszékéről. A csoport fő témája a motorfehérjék, azon belül a miozinok és a rájuk ható inhibitorok fejlesztése, kutatása. 2008-ban elnyerték az első ERC pályázatot, és a támogatással új lehetőségek nyíltak meg előttük. Elindult a Motorpharmacology projekt, amelynek keretén belül a motorfehérjéket célzó miozin inhibitorokat fejlesztve érnek el komoly eredményeket a gyógyszerfejlesztés terén. A kutatók korábbi eredményeikre építve a motorfehérjék szabályozásának új aspektusait tervezik feltárni.

HUN-REN–ELTE Űrkutató Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Lichtenberger János egyetemi tanár
ELTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
E-mail: lityi@sas.elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/6654

A kutatócsoport a földi plazmakörnyezet dinamikai folyamatait vizsgálja komplex űridőjárási kutatás részeként. Célja korszerű műhold fedélzeti mérő-adatgyűjtő eszközök fejlesztése hazai ipari partnerekkel együttműködésben, űrkísérletekben alkalmazás, űridőjárási modell fejlesztése fedélzeti és referencia földi adatsorok együttes tudományos értelmezésével. ULF-HF tartományban elektromágneses hullámterjedés nagypontosságú vizsgálata anizotróp plazmában, hullámjelenségek regisztrátumainak nagy pontosságú elemzése űrfizikai modellek pontosítására (hullám-részecske kölcsönhatások, jelterjedés veszteséges plazmában, plazma fűtési folyamatok). Törekszik arra is, hogy a mainál pontosabb plazmaszféra dinamikai modellt alkosson a Napból Földünket érő hatások, indukált folyamatok leírására, monitorozására.

HUN-REN–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár
ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék
Email: mezeyb@ajk.elte.hu
Telefon: 36-1-411-6518/2635
Honlap: https://mtajogtortenet.elte.hu

A kutatócsoport koncepciójában központi elem a kontinens regionális fejlődésének tükrében a 19. századi Habsburg Birodalom és az Osztrák–Magyar Monarchia keretei között alkotmányos helyét kereső Magyarország jogalkotási, jogalkalmazási, jogtudományi önállóságának vizsgálata. A kiírás szerint a pályázat célja a hazai felsőoktatási intézményekben és kutatási tevékenységet végző közgyűjteményben vagy közintézményben kiemelkedő kutatási eredményeket elért személyek által vezetett tudományos műhelyek kialakítása és működésük támogatása. Célja továbbá a kutatói és oktatói utánpótlás elősegítése (előnyben részesítve a fiatal kutatói utánpótlás-nevelést), az MTA kutatóintézet-hálózata és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés erősítése, a kutatóintézet-hálózat kutatási profiljából hiányzó vagy azt kiegészítő, a magyar tudományos életben újdonságot jelentő témák művelésének támogatása bármely tudományterületen, elsősorban a felfedező kutatások területén.

HUN-REN–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Mező Gábor tudományos tanácsadó
ELTE TTK Kémiai Intézet Szerves Kémiai Tanszék
E-mail: gmezo@elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/1426

Az ELTE és az akkori MTA közös kutatócsoportja Bruckner Győző akadémikus, Kossuth-díjas egyetemi tanár irányításával jött létre 1961-ben. A csoport kutatási területe a peptidek, a peptid kimérák és a biokonjugátumok szintézise és szerkezeti jellemzése, a szerkezet-hatás összefüggések felderítése, valamint peptid-antigének előállítása: szintetikus vakcinák, diagnosztikumok és hatóanyagok fejlesztése, a peptid epitópok/gyógyszerhatóanyagok célzott célba juttatása érdekében. A kutatócsoport célkitűzése fehérjék és polipeptidek szerkezetének, belső dinamikájának és kölcsönhatásainak atomi szintű vizsgálata, korszerű nagyműszeres, valamint elméleti módszerekkel. A vizsgálatokhoz kapcsolódó módszerfejlesztést is végeznek. A kutatócsoport aktívan részt vesz az ELTE Szerves Kémiai Tanszékén folyó oktatási tevékenységben és az ELTE Kémia Doktori Iskola munkájában is. A kutatócsoport 2022-es, a további működést lehetővé tevő pályázati támogatását tumor és mikrobiális fertőzések terápiájával és diagnosztikájával kapcsolatos kutatásokra fordítja. 

HUN-REN–ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Miklósi Ádám akadémikus, egyetemi tanár
ELTE TTK Biológiai Intézet Etológia Tanszék
E-mail: adam.miklosi@ttk.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/1705

A kutatócsoport a kutya-ember interakció kutatása révén rájött, hogyan tervezze fejleszteni az emberrel hatékonyan együttműködő szociális robotokat. A kutya és az ember közti számos viselkedési hasonlóság egy olyan konvergens evolúciós folyamat eredménye, amelynek során a kutya alkalmazkodott az emberi környezethez. Ezen funkcionális hasonlóságok a két faj viselkedéskomplexében nemcsak a fő dimenziókban, de a komponensek, ún. szociális primitivák szintjén is tetten érhetők, emellett a kutya ígéretes modellállat az emberi szociális kogníció evolúciójának tanulmányozására is. A kutatást széles körű hazai és nemzetközi kooperációban végzik, melynek eredményeként egy olyan természetes állati modell alapjait kívánják lefektetni, amely döntően hozzájárul az ember evolúcióbiológiai modellezéséhez, illetve új irányt adhat a robotikai kutatásoknak.

HUN-REN–MTM–ELTE Paleontológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Pálfy József akadémikus, egyetemi tanár
ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
E-mail: palfy@elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/8728

A Paleontológiai Kutatócsoport a bioszféra múltbeli fejlődéstörténetének megismeréséhez járul hozzá magas színvonalú, nemzetközi hatású őslénytani kutatómunkával és publikációs tevékenységgel. Kutatásaik három fő téma köré szerveződnek: 1) Őslénytani leletanyag alapján vizsgálják a bioszféra kiemelkedő jelentőségű, a biodiverzitás változásával járó eseményeit (kihalási események, fauna- és flóraváltások), a földtörténet régmúltjában és az emberi történelembe átvezető negyedidőszakban. 2) Rendszerszemlélettel, geokémiai vizsgálatokat is végezve elemzi ezek kapcsolatát az egyidejű, globális és regionális ősföldrajzi és környezetváltozásokkal, elsősorban az éghajlatváltozással. 3) Kutatásaik alapos taxonómiai munkára, hazánk és térsége kiemelkedő ősmaradvány-lelőhelyeinek feldolgozására támaszkodnak. A vizsgált ősmaradvány-csoportok körében monografikus leíró munkát és paleobiológiai kutatásokat végeznek. 

HUN-REN–ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Perczel András akadémikus, egyetemi tanár
ELTE TTK Kémiai Intézet Szerves Kémiai Tanszék
E-mail: perczel@chem.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/1653

A kutatócsoport a fehérjekutatásra fókuszál. A szervezetünkben működő legtöbb fehérje más fehérjékhez társulva vesz részt az élettani folyamatokban, komplexeket képezve alkotnak stabil molekuláris téralkatokat és funkcionális rendet. E fehérje-komplexek önszerveződő vagy asszisztált folyamatok révén alakulnak ki, mely során téralkatukra, elektrosztatikus mintázatukra nézve komplementer felszínek illeszkednek egymáshoz. Ahhoz, hogy ilyen és hasonló folyamatokat értelmezni, szabályozni vagy kiaknázni legyünk képesek, pontosan meg kell ismernünk az asszociációra képes fehérjefelszínek térszerkezeti és összetételi sajátságait, az asszociációt kiváltó hatásokat és azok mechanizmusát. A kutatócsoport ezeknek a kérdéseknek részletes vizsgálatát tűzte ki céljául, olyan fehérjerendszerekre fókuszálva, melyek gyógyászati szempontból is jelentősek. 

HUN-REN–ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Simon Péter egyetemi tanár
ELTE TTK Matematikai Intézet Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
E-mail: peter.simon@ttk.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/8417

A kutatócsoport többek között műszaki és kémiai szakterületek által igényelt alkalmazott matematikai kutatások széles elméleti integrációját nyújtja. Céljai közé tartozik az ipari, műszaki és egyéb területeken rendkívül fontos numerikus matematikai kutatások elméleti hátterének biztosítása, illetve az ebben a témában dolgozó hazai kutatók összefogása. A parciális differenciálegyenlet-rendszerek közelítő megoldásaira a tudomány számos területén elengedhetetlen szükség van. A kutatócsoport elliptikus, valamint időfüggő parabolikus és hiperbolikus feladatok vizsgálatával foglalkozik számtalan új és meglévő eszköz alkalmazásával. A kifejlesztett módszereknek számítógépes realizációi is készülnek, amelyeket igyekeznek olyan, teljesen valós vagy minél valóságközelibb modellekre alkalmazni, mint például különböző légszennyeződési, járványterjedési és üzemanyagcella-modellek.

HUN-REN–ELTE Exobolygórendszerek Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Szabó Gyula tudományos főmunkatárs
ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont
E-mail: szabomgyula@caesar.elte.hu
Telefon: +36-(94)-522-875

A kutatócsoport Exobolygórendszerek vizsgálata európai űrtávcsövekkel című pályázatának célja a magyar részvétel kiszélesítése és új kutatók bevonása az exobolygókutatásba. Az új kutatók becsatlakoznak az új űrtávcsöves missziók (Plato, Ariel) munkabizottságaiba, elérhetővé válik számukra a CHEOPS Open Time és DDT távcsőidő. A kutatócsoport űrmegfigyelések és párhuzamos földi mérések, valamint űradatok alapján vizsgálja az exobolygók szerkezetét, kialakulását, kutatja a csillag-bolygó kölcsönhatásokat, további bolygókat és kis égitesteket (holdakat, gyűrűket) keres az exobolygó-rendszerekben.

HUN-REN–ELTE Geometriai és Algebrai Kombinatorika Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Sziklai Péter egyetemi tanár
ELTE TTK Matematikai Intézet Számítógéptudományi Tanszék
E-mail: peter.sziklai@ttk.elte.hu

A kutatócsoport elsődleges feladata a geometriai és algebrai kombinatorika – különösen a véges geometriából származó, annak eszköztárával, ill. más algebrai módszerekkel támadható problémák – területén végzett alapkutatás, kiemelve az extremális kombinatorikai/ gráfelméleti és stabilitási kérdéseket, q-analógokat, színezéseket, az irányproblémát, véges síkok kombinatorikusan definiált struktúráit (pl. lefogó ponthalmazok), a polinommódszert és a nem feltétlenül desarguesi síkokat. Az eddigiekben a kizártrészposzet-probléma, keresési problémák, projektív és affin lefogó ponthalmazok, affin síkok egész automorfizmusai, csoporttal koordinázható síkba ágyazott 3-hálózatok, valamint pszeudovéletlen sorozatok és bizonyos gráfszínezési kérdések területét vizsgálták. Emellett projektív és affin lefogó ponthalmazok, extremális kombinatorikai struktúrák (speciálisan a metsző halmazrendszerek) és PG(2,q) speciális ponthalmazainak stabilitása, a klasszikus irányprobléma és természetes általánosítása, nagy Rédei típusú lefogó ponthalmazok kettőszelői, szemioválisok, 1-metsző gráfok, Ramsey-típusú problémák, projektív síkok incidenciagráfjának domináló halmazai, algebraigeometriai hibajavító kódok, véges Bol-féle kvázicsoportok vizsgálata is célkitűzésük.

HUN-REN–ELTE Thesaurus Mediaevalis – Az Árpád-kor Művészete Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Takács Imre egyetemi tanár
ELTE BTK Művelődéstörténet Intézet Középkori, Reneszánsz és Barokk Művészettörténeti Tanszék
E-mail: takacs.imre@btk.elte.hu
Tel.: +36-1-411-6500/2253

A kutatócsoport célja a 10-13. századi magyar művészet kézikönyvének megalkotása multidiszciplináris összefogással.

HUN-REN–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Tomka Béla egyetemi tanár
Szegedi Tudományegyetem
E-mail: tomka@hist.u-szeged.hu
Tel.: 06 62 544 464 (Szeged), vagy +36-1-372-2500/6874 (tanszéki)

A Globalizációtörténeti Kutatócsoport a Szegedi Tudományegyetem BTK Jelenkortörténeti Tanszékének és az ELTE TÁTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszékének együttműködésére épül. A projekt a globalizációs és territorializációs folyamatokat vizsgálja a 19-20. századi Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. A kutatócsoport különösen azt kívánja megismerni, hogy a) Magyarország miként vett részt a globalizációs és a territorializációs hullámokban; b) melyek voltak a globalizáció kapui, s melyek annak gátjai; c) milyen társadalmi és politikai hatásai voltak a globalizációnak Magyarországon és milyen hatásokkal járt a területiség elvének fokozottabb érvényesítése. A csoport eredményeit évente megrendezendő konferenciákon és műhelyvitákon tervezi a szakmai közönség elé tárni, továbbá köteteket ad ki, melyek a globalizációs és deglobalizációs folyamatokat hosszú távú perspektívában vizsgálják, valamint Facebook oldalt indít a szélesebb közönség informálására.

A kutatócsoport tagjai: Keller Márkus (tanszékvezető, ELTE TÁTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék), Baráth Katalin, Bencsik Péter, Bódy Zsombor, Kalmár Melinda, Koloh Gábor, Nagy Péter és Simonkay Márton.

HUN-REN–ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Trócsányi Zoltán akadémikus, egyetemi tanár
ELTE TTK Fizikai Intézet Elméleti Fizikai Tanszék
E-mail: trocsanyi.zoltan@ttk.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/6108

A kutatócsoport célja az elemi részecskék fizikájának kutatása alacsony energiáktól a Planck-skáláig, továbbá a környezeti jelenségek és a klíma fizikájának vizsgálata.

HUN-REN–ELTE Genom Stabilitás Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Vellai Tibor egyetemi tanár
ELTE TTK Biológiai Intézet Genetikai Tanszék
E-mail: vellai@falco.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/8684

A kutatócsoport alapvető célja az öregedési folyamat mechanizmusának és szabályozásának pontosabb megismerése. Potenciális eredmények alapján az alábbi feladatokat kívánják megvalósítani: 1) extrém hosszú élettartamú modellek létrehozása; 2) Piwi fehérje-blokkoló kismolekulák (potenciális antitumor hatású gyógyszerjelöltek) azonosítása; 3) az autofág folyamat hanyatlását késleltető kismolekulák azonosítása; 4) az epigenetikai diagnosztika technológiai alapjának kifejlesztése; 5) humán élettartam becslésére alkalmas módszer kifejlesztése. A kutatócsoport több modellszervezet (D. melanogaster, C. elegans) segítségével vizsgálja a mobilis genetikai elemek (transzpozonok vagy „ugráló gének”) szerepét az öregedésben, valamint a tumorgenezisben.

HUN-REN–SZTE–ELTE Ókortudományi Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Zakar Péter egyetemi tanár
SZTE BTK Történeti Intézet Modernkori Magyar Történeti Tanszék
E-mail: zakarp@hist.u-szeged.hu

A kutatócsoport fő célkitűzése az ötéves kutatási periódusban a Magyarországi Középkori Latinság Szótárának összeállítása és kiadása. A kutatók folytatják Janus Pannonius műveinek kritikai kiadását is, és fejlesztik, frissítik a magyar ókortudomány bibliográfiai adatbázisát.

LEZÁRULT KUTATÁSOK

MTA-DE-ELTE-SZTE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Debreczeni Attila egyetemi tanár (DE)
E-mail: debreczeni.attila@arts.unideb.hu
Tel.: +36-52-512-900/22097

A kutatócsoport központja a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében működik. A Textológiai Műhely akadémiai kutatóhelyként is mintegy négy évtizede aktív. Fő feladata kezdetben a Csokonai kritikai kiadás készítése volt, de az utóbbi másfél évtizedben kiterjesztette tevékenységét. Önálló forráskiadvány-sorozatot indított (Csokonai Könyvtár. Források), amely a korszak egészére fókuszál. A Csokonai-kiadás könyv formájának lezárultával részben annak elektronikus kiadása, részben pedig a Kazinczy életműkiadás jelentette a kutatócsoport fő feladatát. Jelenleg papír alapú kritikai kiadásai mellett elektronikus kritikai kiadásokat és digitális tartalomszolgáltatást nyújt. A program széles kutatói összefogás keretében valósul meg, ezért a már régóta létező szakmai együttműködésekre építve fokozatosan bevonódtak a munkálatokba a és budapesti társtanszékek, valamint az akadémiai intézet kutatói is. Az így kialakult csapat köré mindenütt graduális és posztgraduális hallgatói csoportok szerveződtek. A partnerek között rendszeressé váltak a szakmai megbeszélések és a hallgatók számára szervezett közös szemináriumok. A 2007-ben indult pályázati ciklusban a kutatócsoport szervezetileg újjáalakult: konzorciumi formában, a debreceni, budapesti és szegedi egyetemek társtanszékeinek együttműködésével kezdte meg működését.

MTA-ELTE Biofizikai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Derényi Imre, az MTA doktora
ELTE TTK Fizikai Intézet Biológiai Fizikai Tanszék
E-mail: derenyi@elte.hu
Tel.: +36-1-372-2795

A csoport főbb kutatási területei a kollektív viselkedés és az ezzel kapcsolatos hálózatok valamint bioinformatikai témák vizsgálata.

MTA-ELTE Molekuláris és Rendszer Neurobiológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Dobolyi Árpád, az MTA doktora
ELTE TTK Biológiai Intézet Élettani és Neurobiológiai Tanszék
E-mail: dobolyia@caesar.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/8773

A kutatócsoport elődje a Nemzeti Agykutatási Program (NAP) támogatásával jött létre az ELTE-n 2013-ban. Jelenleg is több nagy pályázat támogatja munkájukat, mely az idegrendszer normális és patológiás működésének megértését célozza. Fő kutatási témájuk a szülő-gyermek kapcsolatot biztosító agyi működések, tágabb értelemben pedig a szociális neurobiológia, melynek keretében céljuk a társas viselkedésért felelős neuronális hálózatok felderítése, a résztvevő idegsejtek szerepének tisztázása. A kutatás során modern kemogenetikai eszközöket, idegsejt-specifikus pályakövetési módszereket, nagy áteresztőképességű viselkedési vizsgálatokat, valamint az agy molekuláris szintű változásainak megértését szolgáló genomikai és proteomikai megközelítéseket alkalmaznak. Ezt a kutatási irányt egészítik ki a társas kapcsolatokat is érintő idegrendszeri betegségek mechanizmusait vizsgáló kutatásaik, melyek során a depresszió, az autizmus, az epilepszia, az Alzheimer-kór, a stroke és a mitokondriális betegségek hálózatos és molekuláris szintű hátterének azonosítása a céljuk.

MTA-ELTE Immunológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Erdei Anna akadémikus, egyetemi tanár
ELTE TTK Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék
E-mail: anna.erdei@ttk.elte.hu

Kutatásaink elsősorban a veleszületett immun-elemek adaptív immunitást elősegítő és szabályozó szerepének vizsgálatára irányulnak. Különös tekintettel a komplementrendszer működésére, amely e kétféle védekező rendszert számos pontban összekapcsolja. Vizsgáljuk a dendritikus sejtek, a makrofágok, a T- és a B-limfociták funkcióinak szabályozását a komplementrendszer által, ezen belül is  elsősorban a C3  komplementfehérje és annak különböző aktivációs fragmentumai, illetve az azokat megkötő receptorok szerepét (2. ábra). Kutatásaink kiterjednek arra is, hogy a különböző sejtes és molekuláris mechanizmusok milyen szerepet játszanak autoimmun betegségek (főként RA és SLE) kórfolyamataiban, valamint a B-sejtek eliminációját célzó terápiák (elsősorban az anti-CD20 ellenanyaggal való kezelés) hogyan befolyásolja a kezelést túlélő B-sejtek funkcióit.

MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Faragó István egyetemi tanár
ELTE TTK Matematika Intézet Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
E-mail: istvan.farago@ttk.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/8436

A kutatócsoport 2012-ben jött létre, céljai közé tartozik az ipari, műszaki és egyéb területeken rendkívül fontos numerikus matematikai kutatások elméleti hátterének biztosítása, illetve az ebben a témában dolgozó hazai kutatók összefogása. A parciális differenciálegyenlet-rendszerek közelítő megoldásaira a tudomány számos területén elengedhetetlen szükség van. A kutatócsoport elliptikus, valamint időfüggő parabolikus és hiperbolikus feladatok vizsgálatával foglalkozik számtalan új és meglévő eszköz alkalmazásával, mint például a prekondicionáló operátorokon alapuló iterációs módszerek, nemfolytonos végeselem-módszerek, operátorfélcsoport-elmélet, operátor-szeleteléses módszerek, Magnus-integrátorok és Richardson-extrapoláció. A kifejlesztett módszereknek számítógépes realizációi is készülnek, melyeket olyan, teljesen valós vagy minél valóságközelibb modellekre alkalmaznak, mint például különböző légszennyeződési és üzemanyagcella-modellek, illetve a Maxwell-egyenletek. A kutatócsoport munkájában fontos szerep jut a komplex hálózatokon időben fejlődő folyamatoknak is. A kutatások célja a hálózat struktúrájából adódó sajátságok felderítése, az adódó egyenletrendszerek kezelhetőségének biztosítása, illetve a hálózatok megbízhatóságának elemzése

MTA-ELTE AUTIZMUS SZAKMÓDSZERTANI KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport vezetője: Győri Miklós habil. egyetemi docens
ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
E-mail: gyorimiklos@elte.hu  
Tel.: 36-1-358-5516

Az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport (MASZK) az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program keretében elnyert kutatási támogatás segítségével az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon működő Tanszékközi Autizmus Műhely korábbi és jelenlegi kutatásaira alapozva alakította ki szakmódszertani koncepcióját. Alapkutatási és innovatív eszközfejlesztési fókuszaik mellett kiemelten koncentrálnak az evidencia alapú gyakorlatok meghonosítására és fejlesztésére az autizmus területén, s ezen keresztül az autizmussal élő emberek és családtagjaik életminőségének javítására, társadalmi integrációjának megerősítésére. A team kutatási és gyakorlati kompetenciákat egyesít elsősorban a pedagógia, a gyógypedagógia, valamint a pszichológia és az egészségtudomány területéről. Ebben a multidiszciplináris keretben jelennek meg olyan speciális hangsúlyok, mint a kognitív fejlődés, az oktatási idegtudomány és a korszerű info-kommunikációs eszközök evidencia alapú fejlesztése (DATA projekt) és alkalmazása. A kutatócsoport jelenlegi fókuszában egyrészt autizmussal élő személyek szüleinek nagymintás, ötvözött módszertanú életminőség és pszichológiai jól-lét kutatása áll, míg másik fókusza egy saját fejlesztésű, alsó tagozatos tanulókat célzó kortárs tudásformáló program (Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Program/CsIIP) kidolgozása, hatásvizsgálata és validálása.

MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Hamar Imre egyetemi tanár
ELTE BTK Távol-keleti Intézet Kínai Tanszék
E-mail: hamar.imre@btk.elte.hu
Tel.: +36-1-411-6500/2954

MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Kázmér Miklós, az MTA doktora
ELTE TTK MTA–ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport
E-mail: kazmer@ludensl.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/8027

1958-ban Vadász Elemér professzor a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával földtani alapkutatási profillal kutatócsoportot hozott létre az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, amely 1994-2007 között Haas János vezetésével működött, MTA–ELTE Geológiai Kutatócsoport elnevezéssel. Az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézetének keretében tevékenykedett a Geofizikai és Környezetfizikai valamint a Geoinformatikai és Űrtudományi Kutatócsoport is. 2007-ben a három kutatócsoport egyesülésével jött létre a jelenlegi interdiszciplinális földtudományi kutatócsoport MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport néven. A kutatócsoport jelenlegi fő kutatási területei: Magyarország geológiájának átfogó tanulmányozása, tudományos szintézisek készítése, a Pannon-medence aljzatát felépítő paleozoos és mezozoos képződmények kutatása, alpi–kárpáti–dinári kapcsolataik felderítése, az egységek egykori helyzetének rekonstruálása, paleozoos és mezozoos képződmények rétegtani kutatása, a rétegtan különböző módszereinek felhasználásával, valamint karbonátszedimentológiai kutatások, fácieselemzés, diagenezis vizsgálatok.

MTA-ELTE Elméleti Biológiai és Evolúciós Ökológiai kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Meszéna Géza egyetemi tanár
ELTE TTK Fizikai Intézet Biológiai Fizikai Tanszék / ELTE TTK Biológiai Intézet Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék
E-mail: geza@angel.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/6326

MTA-ELTE-MTM Ökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Podani János akadémikus, egyetemi tanár
ELTE TTK Biológiai Intézet Növényredszertani és Ökológiai Tanszék
E-mail: janos.podani@ttk.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/8193

Az MTA-ELTE-MTM Ökológiai Kutatócsoport a Magyar Tudományos Akadémia kutatási egysége, melynek befogadó intézményei az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Magyar Természettudományi Múzeum. A csoport részben a korábbi MTA-MTM Állatökológiai Kutatócsoport tagjaiból, részben pedig már az új pályázati periódus során, 2012-ben vagy azóta csatlakozott tagokból áll. Egy részük még kutatói pályája kezdetén tart, doktori (PhD) munkáját végzi, vagy nemrég védte meg értekezését, mások már akadémiai doktori fokozattal vagy egyetemi magántanári címmel bírnak. A csoport vezetője Podani János akadémikus. Kutatásaik a növények, állatok és kórokozók ökológiai viszonyainak feltárására irányulnak. Elméleti, metodológiai, és kísérletes munkáik eredményei az ökológia, valamint számos ezzel kapcsolatos tudományterület (pl. természetvédelmi biológia, agroökológia, viselkedésökológia, taxonómia, epidemiológia) rangos nemzetközi szakfolyóirataiban jelennek meg. A csoport tagjai számos egyetem graduális és doktori képzésében oktatnak vendégelőadóként vagy témavezetőként, valamint tudományos ismeretterjesztő és természetvédelmi tevékenységet is folytatnak. Részletesebb információ és publikációs lista megtalálható a kutatócsoport honlapján.

MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Tél Tamás egyetemi tanár
ELTE TTK Fizikai Intézet, Elméleti Fizikai Tanszék
E-mail: tel@general.elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/6124

A csoport kutatásai 2012-től a térelmélet, a részecskefizika, valamint a statisztikus fizika és a környezetfizika területén folynak. Az ötéves kutatási terv két fő iránya a kvantumtérelmélet és a statisztikus fizika. Az utóbbi években harmadik fő területként a „környezet- és klímamotivált fizika” témája került be a kutatásba. A csoport alapkutatással foglalkozik, melynek társadalmi hasznossága a világ, ezen belül a fizikai rendszerek viselkedésének jobb megértése révén jelenik meg, gazdasági hasznossága részben csak közvetetten, részben pedig csak viszonylag hosszú idő múlva nyilvánul meg. A kutatócsoport együttműködik számos hazai kutatóhellyel (pl. BME Nukleáris Intézet, TTK Elméleti Fizikai Tanszék). Emellett az ELTE-n folyó oktatásban is részt vesznek különböző elméleti fizikai tantárgyak oktatásával, valamint széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek (pl. Ben-Gurion University of the Negev, Izrael, az AixMarseille Egyetem, a University College, London, a CERN és a Genfi Egyetem, a Freie Univ. Berlin, az Oldenburgi, Cottbusi és Hamburgi Egyetemek és a drezdai Max Planck Intézet).

MTA-ELTE Korszerű Komplex Matematikaoktatás Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Vancsó Ödön habilitált egyetemi docens
ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ
E-mail: vancso.odon@gmail.com
Tel.: (+36 1) 372 2500/8069

A kutatási program fő célja, hogy Varga Tamás hagyatékát megmentsék és az eltelt három évtizednyi fejlődést abba beépítsék. Kiemelten fontosnak gondolják a kognitív tudományok előrehaladásának, eredményeinek beépítését, az informatika és a modern eszközök térhódításának és meghatározóvá válásának figyelembevételét, valamint Varga Tamás módszereinek kiterjesztését a középiskolai tanulmányokra, mivel ez – bár voltak rá értékes próbálkozások – félbemaradt. A projekt megvalósítása során a fenti elvek mentén elkészített oktatási segédanyagokat hoznak létre, azokat kipróbálják az oktatásban, majd az így bemért – és szükség esetén javított – anyagokat az interneten elérhetővé teszik minden magyar matematikatanár számára. Olyan tanártovábbképzési programot készítenek elő, amely a tanárokat megismerteti munkájukkal és elveikkel, és lehetővé teszi számukra az interaktív tanulást, amit azután majd továbbadhatnak a diákjaiknak. Emellett a nemzetközi színtéren is szeretnék a magyar matematikadidaktikát ismét a régi rangjára emelni. Az első évben a későbbi tevékenységüket megalapozó módszertani kutatásokat végeznek, összesen kilenc kutatócsoportban.