Nemzetközi egyetemi hálózatok

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem hosszú ideje aktív résztvevője a legfontosabb nemzetközi egyetemi hálózatoknak, több esetben (pl. DRC) alapítótagként vesz részt a szervezet munkájában.

CENTRAL Hálózat

A CENTRAL Hálózat a berlini Humboldt Egyetem által koordinált közös kutatási projektre irányuló stratégiai együttműködés, amely2014 tavaszán alakult.
Tagjai a Humboldt Egyetem mellett a Bécsi Egyetem, a prágai Károly Egyetem, a Varsói Egyet és az Eötvös Loránd Tudományegyetem. A tagegyetemek koordinátorai és vezetői évente egyszer találkoznak a Governance Meeting keretében.

A Hálózat keretében a DAAD 5 évre szóló támogatásával több közös projekt működik, ezek közül az ELTE a következőkben vesz részt:

ELTE projektvezető

Téma

Humboldt projektvezető

Dr. Sonnevend Pál

"NOW" Netzwerk Ost-West

Prof. Dr. Martin Heger

 Dr. Varga Zsuzsanna

Unbegrenztes Erinnerungsvermögen? Formen von Austausch von Erinnerungen an autoritäre Herrschaft in Ostund Westeuropa 1945-1989

 Prof. Dr. NenadStefanov

Dr. Szili Katalin

Ungarische Sprache, Sprachwissenschaft und Landeskunde im mitteleuropäischen Kontext

Dr. phil. Rita Hegedüs

Dr. Bacsó Béla

Doktorandenforum Kunstgeschichte des östlichen Europas

Prof. Dr. Michaela Marek

Dr. Tóth Árpád
Dr. Zábrádi Gergely

Automorphic Techniques in Arithmetic Geometry

Prof. Dr. Elmar Große-Klönne

Dr. Ambrus Gabriella 
Dr. Vancsó Ödön

Problem solving in mathematics classrooms in Hungary and Germany

Prof. Dr. Andreas Filler


A CENTRAl Hálózattal további kérdésekkel és új projektjavaslatokkal forduljanak Öhler Katalinhoz a katalin.ohler@rk.elte.hu email címen vagy a 06-1-411-6500/1385-ös melléken

 

Coimbra Csoport

Az 1985-ben alapított Coimbra Csoport a régi múltra visszatekintő európai egyetemek hálózata. A csoport célja az európai oktatási irányelvek kialakításában történő részvétel, valamint általános gyakorlat kialakítása kölcsönös tapasztalatcsere révén. A csoport jelenleg 38 tagegyetemet foglal magába.

Tevékenység

A Coimbra Csoporton belül számos projekt folyik:
– dél-kelet európai és ukrán oktatók rövid távú látogatása Coimbra egyetemeken, akadémiai és kutatási kapcsolatok létesítése céljából;
– ösztöndíjas programok latin-amerikai egyetemek fiatal oktatói és kutatói részére;
– Coimbra egyetemek adminisztrátorainak rövid távú cseréje.

A fent említett projekteken kívül számos EU által támogatott projektben is részt vesz a csoport, valamint nyári egyetemek széles skáláját kínálja a tagegyetemek hallgatói részére.

Szervezeti felépítés

A CoimbraCsoport irányító testületének az élén az elnök áll, akinek a munkáját a 7 tagú Végrehajtó Bizottság, valamint a Rektori Tanácsadó Testület segíti. 
A Coimbra Csoporton belül 3 területen (Research, Education, Outreach) 11 munkacsoport működik, melyek egy-egy konkrét régióra, illetve oktatási területre specializálódtak. Az ELTE több munkacsoportba is delegált tagokat.
Az Adminisztratív és Pénzügyi Bizottság a brüsszeli székhelyű „Coimbra irodában” működik.

További információ: www.coimbra-group.eu/

 

Duna-menti Rektori Konferencia (DRC)

A Duna-menti Rektori Konferenciát (DanubeRectors’ Conference) 1983-ban Bécsben alapította meg az Ulmi, a Linzi Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Jelenleg 15 ország 71 felsőoktatási intézménye tagja a hálózatnak. A DRC általános célja az oktatás és kutatás fejlesztése a régióban, a tagegyetemek közötti bilaterális és multilaterális kapcsolatok kiépítése által.

Tevékenységek

A DRC-n belül ösztöndíjra pályázhatnak a tagegyetemek hallgatói, valamint lehetőségük van nyári egyetemeken való részvételre is.
A DRC jelenleg egy olyan adtabázis kidolgozását kezdeményezte (DRC common platform), melyben a tagegyetemek oktatói, kutatói a saját szakterületük, illetve kutatási témájuk leírása által könnyedén kapcsolatba léphetnek, vagy együttműködést kezdeményezhetnek más tagegyetemek oktatóival, kutatóival. Az adatbázis kidolgozása folyamatban van.

Szervezeti felépítés

A Duna-menti Rektori Konferencia élén az elnök, két alelnök és a tiszteletbeli elnök áll. Az elnököt az éves ülésen választják egy éves időtartamra. Az elnök beszámolási kötelezettséggel tartozik az éves ülésen a DRC éves tevékenységéről, valamint felelős a hálózaton belüli adminisztrációért.

2008. szeptember 27-én, a megalakításának 25. évfordulóját ünneplő DRC budapesti konferenciájának záró közgyűlésén Heinrich Kern a DRC addigi elnöke ünnepélyes zászlóátadással jelképesen átadta – 1 évre – Hudecz Ferencnek, az ELTE akkori rektorának, az elnöki tisztséget.

A DRC másik fontos szerve az Állandó Bizottság, mely az elnökből, a két alelnökből, a tiszteletbeli elnökből, a tagországok egyetemeinek egy-egy képviselőjéből, valamint a következő évi konferenciát szervező egyetem egy képviselőjéből áll.
Tiszteletbeli elnököt valamely tagegyetem képviselője jelöl az elnökség számára. Szavazati joggal nem rendelkezik, és az elnökség tagjaként négy évig lehet hivatalban. Ezt a tisztséget jelenleg Hudecz Ferenc tölti be. A DRC tiszteletbeli elnöki címe élethosszig tart.

További információ: www.drc-danube.org/

 

Európai Egyetemek Szövetsége (EUA)

Az EUA (European University Association) az európai felsőoktatási szféra meghatározó tényezője. A hálózat 47 ország 850 felsőoktatási intézménye számára egyedülálló teret biztosít a közös kutatáshoz és az együttműködéshez. A hálózat tagjai az oktatásban és kutatásban részt vevő európai egyetemek, nemzeti rektori szövetségek, valamint egyéb, a felsőoktatásban és kutatásban aktív szervezetek.
A szövetség fontos szerepet tölt be a Bologna-folyamatban, nagy mértékben járul hozzá az EU kutatással kapcsolatos elveinek, irányainak kialakításához, továbbá jó kapcsolatokat ápol kormányközi szervezetekkel, európai intézményekkel, valamint egyéb nemzetközi szervezetekkel.
Az EUA 2001. március 31-én jött létre Salamancában.

Tevékenység

Az EUA a Bolognai-folyamat hivatalos egyetemi képviselője, ennek keretében számos munkacsoportban és tanácsadó testületben vesz részt. Az EUA az Európai Unió tanácsadó testülete a kutatás terén, szorosan együttműködik az OECD-vel, az Európa Tanáccsal és az UNESCO-val.
Az EUA számos olyan tevékenységet folytat, mely a közös tanuláson és tapasztalatcserén alapul. Ilyen például az Intézményértékelési Program, workshopok, szemináriumok, munkacsoportok, melyek az EUA tagok által meghatározott érdeklődési körökre összpontosulnak.

Szervezeti felépítés

Az EUA Bizottságát 4 évre választják; tagsága 11 hivatalban levő vagy korábbi rektor, melybe beleértendő az elnök és a 2 alelnök is. A Bizottság a főtitkárral együtt dolgozza ki az EUA irányelvét, munkaprogramját.
A Tanács, melynek tagjait a Nemzeti Rektori Konferenciák elnökei választják meg, az EUA elveit és pozícióját fogadja el, valamint meghatározza annak prioritásait.
Az éves ülésen választják meg az elnököt és a Bizottságot, valamint meghatározzák a szövetség stratégiai irányát.

További információ: www.eua.be

 

Utrecht Network

Az Utrecht Network 27 tagországban 32 európai egyetemet képvisel. Elsősorban a mobilitás, a nyári egyetemek, a curriculum nemzetközisítése és a kettős diplomák témaköreiben segíti elő az egyetemközi együttműködést.

Tevékenység

A hálózat jelenleg nyári egyetemek, illetve diák- és tanár-mobilitási programok kivitelezésével foglalkozik Európán belül és kívül is. Az Egyesült Államokkal a 14 tagú MAUI (Mid-American Universities International) konzorciummal való megegyezés keretében szervez mobilitási programokat. Ausztráliával az Ausztália-Európa Hálózat (AEN) hét tagegyeteme vesz részt hasonló programokban. Fiatal kutatókat támogat a Young Researchers Grant.
Tevékenységeiket 5 munkacsoport keretében szervezik.

Szervezeti felépítés

Az Utrecht Network tagjai évente egyszer üléseznek. A Vezetői Testület (SteeringComittee) öt tagból áll és szükség szerint tart üléseket. A Titkárság jelenleg a Hull-i Egyetemen székel.

További információ: www.utrecht-network.org/

UNICA – Európai Fővárosok Egyetemeinek Szövetsége

Az UNICA az Európai Fővárosok Egyetemeinek Szövetsége, 46 tagegyetem részvételével 35 európai fővárosból. Feladatai közé tartozik a Bologna-folyamat fejlesztése és a Közép- és Kelet-Európai egyetemek európai felsőoktatási rendszerbe történő integrációjának elősegítése. Az UNICA közvetítő szerepet tölt be a tagegyetemek és az európai intézmények, illetve a nemzeti és regionális kormányok között. Információkat biztosít az egyetemek számára az európai kezdeményezésekről, és fórumként szolgál az egyetemi kutatással, oktatással és adminisztrációval kapcsolatos egyeztetésekhez.

Tevékenység

Szemináriumok és konferenciák szervezése többek között az oktatási reformok, az esélyegyenlőség, urbanizációs problémák, az egyetemek közötti kooperáció, vagy a mobilitás témaköreiben. Munkacsoportokban fejtik ki tevékenységüket, ezek közé tartozik például az EduLab, amelynek az európai oktatási reformok segítése a feladata. A munkacsoport találkozóját 2015-ben az ELTE rendezte.
A hálózat nem csak vezetőknek, hanem diákoknak is kétévente szervez konferenciákat.

Szervezeti felépítés

Az UNICA szervezete három pillérre épül; az évente ülésező Általános Közgyűlésre (General Assembly), a Vezetői Bizottságra (SteeringCommittee) és a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságára (International Relations Officer’s Committee). A munkacsoportokat és workshopokat a tagegyetemek koordinálják.

További információ: www.unica-network.eu

EN