Szociális alapú ösztöndíjak

Szociális alapú ösztöndíjak

Szociális alapú ösztöndíjak

1. Szociális alaptámogatás

Államilag támogatott, teljes idejű felsőoktatási szakképzésen, alapképzésen, osztatlan képzésen vagy mesterképzésen első alkalommal hallgatói jogviszonyt létesítő személy, az első bejelentkezése alkalmával, a szociális helyzete alapján alaptámogatásra lehet jogosult. A szociális alaptámogatás egyösszegű támogatást jelent, mely pályázat útján igényelhető. A pályázat meghirdetéséről és a támogatás odaítéléséről az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság (EHSZÖB) gondoskodik. Alaptámogatásra jogosult lehet, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva. Pályázni a beiratkozást követő első félév elején lehetséges, a pályázati kiírás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) honlapjáról érhető el.

2. Rendszeres szociális támogatás

Rendszeres szociális támogatásra jogosult az a teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben résztvevő hallgató, aki államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg, és az adott szakon, a szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján, jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. A rendszeres szociális támogatás a hallgató szociális helyzete alapján, egy szemeszterre biztosított, havonta folyósított juttatás, mely a hallgató által beadott pályázat útján igényelhető. A pályázatok értékelése pontrendszer alapján történik - vagyis támogatásban az részesülhet, akinek a beküldött pályázata alapján kapott pontjai meghaladják az adott félév jogosultsági minimumponthatárát.  Ha a minimumpontszámot eléri, kiemelt összeget kaphat, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva. A szociális helyzet megítélésekor figyelembe vesszük

  • a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét;
  • a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét;
  • amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. (1997. évi LXXX. törvény) szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit;
  • a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére;
  • a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait;
  • a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott gyermekek számára;
  • az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket.

Pályázni minden félév elején lehetséges. A pályázati kiírás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) honlapjáról érhető el. A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban a kari Hallgatói Önkormányzatok szociális tisztségviselőihez lehet fordulni.

3. Rendkívüli szociális támogatás

A rendkívüli szociális támogatás a szociális helyzet váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. Rendkívüli szociális eseménynek minősül az odaítélés szempontjából minden, a hallgató, illetőleg a családja anyagi körülményeit váratlanul, átmenetileg kedvezőtlenül befolyásoló esemény, különösen a házasság, a gyerekszülés, a haláleset, a munkanélkülivé válás, a súlyos baleset vagy a vagyoni kár. Rendkívüli szociális támogatásban a hallgató kérelme alapján részesülhet.

Rendkívüli szociális támogatásra jogosult az a teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben résztvevő hallgató, aki államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg, és az adott szakon, a szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. A benyújtott pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság (EHSZÖB) havonta bírálja el. Pályázni a rendíkvüli esemény bekövetkezte után lehetséges. A pályázati kiírás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) honlapjáról érhető el.

4. Bursa Hungarica Ösztöndíj

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Magyarország Kormánya által az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel támogatására alapított ösztöndíjrendszer. A Bursa Hungarica Ösztöndíj olyan szociális támogatás, amelynek elbírálását nem az Egyetem végzi, azonban sikeres pályázat esetén a támogatást az Egyetem folyósítja. 

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. Nem minden település vesz részt a programban – a részvételi szándékról az önkormányzatokról lehet érdeklődni.

A támogatásra teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben résztvevők pályázhatnak. Az ösztöndíj egyik részét (önkormányzati ösztöndíjrész) a települési önkormányzat fizeti, míg a másik részét (intézményi ösztöndíjrész) az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosítja. Az intézményi ösztöndíjrész havi összege nem haladja meg az 5000 forintot. Pályázni nem tanulmányi, hanem naptári évre lehet. A pályázati kiírás ősszel jelenik meg, a benyújtás módjáról a helyi önkormányzatoknál, továbbá az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján lehet tájékozódni.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében egyszeri pályázói regisztráció szükséges. A belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése, amennyiben a hallgató állandó lakóhelyének önkormányzata csatlakozott a rendszerhez. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

Az ösztöndíj kizárólag szociális szempontok alapján ítélhető meg, a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe. Az ösztöndíj folyósítására való jogosultságot az Egyetem az ösztöndíj kifizetést megelőzően, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)–(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével vizsgálja.

5. Külföldi hallgatók Hunyadi János ösztöndíja

A miniszteri ösztöndíjat a hallgatóval jogviszonyban álló felsőoktatási intézmény fizeti ki. Miniszteri ösztöndíjra az Eötvös Loránd Tudományegyetemnél lehet pályázni. A pályázatról a későbbiekben jelenik meg részletes tájékoztatás az Egyetem honlapján.

6. Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása

Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás. A szakmai gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a felsőoktatási intézmény székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke megfelel az intézményi szabályzatban meghatározottaknak. A pályázati kiírások karonként eltérhetnek, ezeket az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) és a kari Hallgatói Önkormányzatok (HÖK) honlapján teszik közzé.