Teljesítményalapú ösztöndíjak

Teljesítményalapú ösztöndíjak

Teljesítményalapú ösztöndíjak

1. Tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíj célja a hallgatók tanulmányi eredményeinek elismerése, továbbá motivációként szolgál a további kiváló teljesítmények eléréséhez. Tanulmányi ösztöndíj annak az államilag támogatott, teljes idejű képzésben résztvevő hallgatónak járhat, aki az adott képzésen már rendelkezik legalább egy lezárt félévvel. A hallgatók eredményét karonként megállapított szempontrendszer szerint rangsorolják. A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható, legfeljebb a hallgatók rangsorolás szerinti első 50%-ának, akik teljesítették a karok által meghatározott feltételeket az azt megelőző félévben. A tanulmányi ösztöndíj megpályázásának módja az adott félévre történő regisztráció, azaz az aktív státusz megléte. A további részletekről, illetve a rangsorolás kari szempontjairól a kari Tanulmányi Hivatalok nyújtanak felvilágosítást, egyes karokon pedig a kari Hallgatói Önkormányzatok (HÖK) nyújtanak felvilágosítást.

2. Tudományos ösztöndíj

A legtöbb kar a hallgatói normatíva egy meghatározott részét arra használja fel, hogy támogassa a tudományos közéletben aktívan részt vevő, illetve a tudományban kiemelkedő eredményeket nyújtó hallgatóit, akiknek a tudományos munkája megfelelő színvonalon reprezentálja a kar vagy az egyetem tudományos tevékenységét. A tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, meghatározott időre (havonta vagy egyszeri alkalommal) folyósított, nem kötelező juttatás. A támogatást a kiírásoknak megfelelő pályázat benyújtásával lehet elnyerni, így érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) és a kari Hallgatói Önkormányzatok (HÖK-ök) hirdetőfelületeit.

3. Tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatása

A hallgató a tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvételének támogatására ösztöndíjban részesülhet. A támogatást a kiírásoknak megfelelő pályázat benyújtásával lehet elnyerni, érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a kari HÖK-ök hirdetőfelületeit.

4. Közéleti ösztöndíj

Közéleti ösztöndíjat – pályázat alapján – a Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat választott tisztségviselője, a tisztség betöltésének idejére, valamint az egyetemi vagy kari közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató kaphat. A hallgatói és doktorandusz önkormányzat tisztségviselője a tisztsége körében ellátott feladatokért havonta közéleti ösztöndíjban részesülhet. Az a tény, hogy a hallgató közéleti ösztöndíjban részesül, valamint az ösztöndíj célja, összege – az Egyetem adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének rendjéről szóló szabályzatban foglaltak szerint – nyilvánosságra hozható. E tényt a közéleti ösztöndíjra, illetve az ösztöndíj-jogosultságot megalapozó tisztségre történő pályázatának benyújtásával a hallgató tudomásul veszi.

5. Sportösztöndíj

Sportösztöndíjban a kiemelkedő sporttevékenységet végző, sporttevékenységen részt vevő, valamint sporttevékenységet szervező hallgató részesülhet. A sportösztöndíj pályázati feltételei karonként eltérhetnek, a pályázati kiírásokat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) és a kari Hallgatói Önkormányzatok (HÖK-ök) honlapján teszik közzé. A sportösztöndíj havi összege függ a pályázatot nyert hallgatók számától. Az a tény, hogy a hallgató közéleti ösztöndíjban részesül, valamint az ösztöndíj célja, összege – az Egyetem adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének rendjéről szóló szabályzatban foglaltak szerint – nyilvánosságra hozható. E tényt a közéleti ösztöndíjra, illetve az ösztöndíj-jogosultságot megalapozó tisztségre történő pályázatának benyújtásával a hallgató tudomásul veszi. Bővebb információ az EHÖK honlapján olvasható.

6. Kulturális ösztöndíj

Kulturális ösztöndíjban a kiemelkedő kulturális tevékenységet végző, valamint kulturális tevékenységet szervező hallgató részesülhet. A kulturális ösztöndíj pályázatai karonként eltérhetnek, a pályázati kiírásokat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) és a kari Hallgatói Önkormányzatok (HÖK) honlapján teszik közzé. A kulturális ösztöndíj havi összege függ a pályázatot nyert hallgatók számától. Az a tény, hogy a hallgató közéleti ösztöndíjban részesül, valamint az ösztöndíj célja, összege – az Egyetem adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének rendjéről szóló szabályzatban foglaltak szerint – nyilvánosságra hozható. E tényt a közéleti ösztöndíjra, illetve az ösztöndíj-jogosultságot megalapozó tisztségre történő pályázatának benyújtásával a hallgató tudomásul veszi.

7. Szakmai ösztöndíj

Szakmai ösztöndíjban a tantervi követelményeken túlmutató, kiemelkedő szakmai tevékenységet végző hallgató részesülhet. A szakmai ösztöndíj meghirdetéséről, a pályázati feltételek meghatározásáról és odaítéléséről a Kari Ösztöndíj Bizottság gondoskodik. A pályázati feltételeket az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) és a kari Hallgatói Önkormányzatok (HÖK) honlapján teszik közzé.

8. Párhuzamos képzés kompenzációja

Erre az ösztöndíjra azon hallgatók pályázhatnak, akik egyszerre több szakot végeznek az ELTE-n. Párhuzamos képzés kompenzációjában részesülhet az a hallgató, aki az Egyetemen – akár ugyanazon a karon – egyszerre vesz részt két olyan képzésben, amelyen felsőfokú végzettség, vagy szakképzettség szerezhető, amennyiben legalább az egyik képzés teljes idejű (nappali munkarendű) képzés, és legalább egyiken költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formában folytatja tanulmányait. A pályázat elbírálásánál tudományos, szakmai, tanulmányi és szociális szempontokat vesznek figyelembe. Az ösztöndíjban részesülő hallgató az önköltséges képzés költségének bizonyos százalékát kaphatja meg. Az aktuális pályázati kiírásról az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) Neptun üzenetben és honlapján ad tájékoztatást.

9. Erasmus+ kiegészítő támogatás

Erasmus+ kiegészítő támogatást az a hallgató kaphat, aki Erasmus+ program keretében külföldi résztanulmányokat folytat, és a pályázati kiírás alapján jogosultságát igazolja. Hasonló névvel a Tempus Közalapítvány szintén ennek a célcsoportnak alapított ösztöndíjat. A pályázati feltételeket az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) honlapján teszik közzé.

10. Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj

A kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeket nyújtó hallgatók a Jó tanuló, jó sportoló hallgatói ösztöndíjban részesülhetnek. A kiírás célja a hallgatók motiválása szellemi és fizikai képességeik folyamatos fejlesztésére, a fair-play szellemének ápolása, az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés, az ELTE-s identitás erősítése és a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése. A pályázati feltételeket az Egyetemi Hallgatói Önrkományzat (EHÖK) honlapján teszik közzé.

11. Művészeti Ösztöndíj

A kiemelkedő művészeti tevékenységet nyújtó hallgatók művészeti ösztöndíjban részesülhetnek. Egyetemi szinten a pályázatok kiírása az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság feladatkörébe tartozik, a kari szintű ösztöndíj meghirdetéséről és odaítéléséről a Kari Ösztöndíj Bizottságok gondoskodnak.

12. Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza olyan kiemelkedő tanulmányi eredményt elért hallgatóknak, akik tudományos diákköri munkában, illetve szakmai téren kimagasló munkát végeznek. Az egy tanévre, azaz tíz hónapra elnyerhető köztársasági ösztöndíj célja a hallgatók által elért eredmények fenntartásának támogatása, tevékenységük pénzbeli elismerése. Az ösztöndíjban az az alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra szóló pályázatot a felsőoktatási intézmények írják ki, karonként eltérő pályázati határidővel és részletekkel, amit a kari Tanulmányi Hivatalnál kell benyújtani. A karon rangsorolt pályázatokat a kar vezetője juttatja el az oktatásért felelős rektorhelyetteshez, aki minden év augusztus 1-jéig továbbítja az oktatásért felelős miniszternek. A pályázat leadásához kijelölt dokumentumok hiányában a pályázat elutasításra kerül.