Alaptámogatás elsőéveseknek

Alaptámogatás

Alaptámogatás
Államilag támogatott, teljes idejű felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre, osztatlan képzésre első alkalommal hallgatói jogviszonyt létesítő személy, az első bejelentkezése alkalmával, a szociális helyzete alapján alaptámogatásra jogosult lehet.

Ez az első félév időtartamában kapható támogatás. A szociális alaptámogatás pályázat alapján kerül kifizetésre. A pályázat meghirdetéséről és odaítéléséről az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság (EHSZÖB) gondoskodik. Alaptámogatásra jogosult lehet, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva.

A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe veszik a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét; a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét; amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. (1997. évi LXXX. törvény) szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit; azt, hogy a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére; a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait; a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott gyermekek számára; az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket.

Az alaptámogatási kiírás az Egyetem honlapján, az Egyetemi Hírlevélben és az EHÖK oldalán lesz elérhető várhatóan szeptember elején.