MTA–ELTE kutatócsoportok

MTA–ELTE kutatócsoportok

A Magyar Tudományos Akadémia közfeladatai részeként felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodás alapján ezen intézményekben tudományos kutatócsoportokat tarthat fenn. Az MTA által támogatott kutatócsoportok között a legtöbb az Eötvös Loránd Tudományegyetemen működik.

Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Borhy László akadémikus, egyetemi tanár
ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Ókori Régészeti Tanszék
E-mail: borhy.laszlo@btk.elte.hu
Tel.: 36-1-411-6500/2915

A kutatócsoport alapvető célkitűzése, hogy a régészeti leletek kutatása és tudományos feldolgozása révén hozzájáruljon a nemzeti kulturális örökség méltó megőrzéséhez, értelmezéséhez és szélesebb körben való megismeréséhez. E cél elérése érdekében a kutatócsoport fő feladata az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének keretei közt működő különböző laboratóriumok (térinformatika, archeozoológia, anthropológia) és részkutatási programok (fizikai kormeghatározások, számítógépes tipológia, geofizikai mérések, régészeti célú légifényképezés) valamint a kisegítő egységek (restaurátor műhely, fotólabor) tevékenységének integrációja, ezen túl pedig a vaskor és a római kor interdiszciplináris módszerekkel való településtörténeti elemzése volt. A kutatások koordinációját a kutatócsoport vezetője és hat főállású munkatársa végezi. Munkájukat szükség szerint a programban együttműködő hazai és külföldi partnerintézetek saját kutatásaikkal egészítik ki. A kutatócsoport által elért tudományos eredmények az ELTE BTK Régészettudományi Intézetnek graduális és posztgraduális oktatási programjában hasznosulnak.

Egyetemtörténeti Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Draskóczy István egyetemi tanár
ELTE BTK Történeti Intézet, Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
E-mail: dra_istvan@yahoo.de; etkcs.info@gmail.com
Tel.: 36-1-411-6500 / 5163

Az ELTE BTK és az ELTE Levéltár ad helyet a 2013. július 1-jén alakult MTA-ELTE Egyetemtörténeti Akadémiai Kutatócsoport MTA TKI által támogatott projektjének. A kutatócsoport három alprojektre oszlik, a középkori részleg vezetője Draskóczy István egyetemi tanár, az újkori részleg vezetője Szögi László címzetes egyetemi tanár, ny. főigazgató, a 20. századot kutató részleg vezetője pedig Borsodi Csaba tanszékvezető, intézetigazgató, dékánhelyettes. A kutatócsoport célja a magyar felsőoktatás-történet eddig elhanyagolt és fel nem tárt területeinek vizsgálata és az eredmények nemzetközi követelményeknek megfelelő formában történő közzététele. A munka jól illeszkedik a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság által 2012-ben kezdeményezett együttműködésbe, amelynek keretében össze kívánják kapcsolni az egyes országokban már évek óta készülő középkori, és újkori hallgatói adatbázisokat.

Hermeneutikai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Fehér M. István akadémikus, egyetemi tanár
ELTE BTK Filozófiai Intézet, Újkori és Jelenkori Filozófiai Tanszék
E-mail: feher.m.istvan@btk.elte.hu
Tel.: 36-1-485-5200/5217

A Hermeneutika Kutatócsoport öt évre tervezett kutatása fő célként a hermeneutika szerteágazó problémaköréből egyes résztémák kutatását tűzte ki célul, melyek közül a legfontosabbak a hermeneutika és gyakorlati filozófia, gyakorlati filozófia és erényetika összefüggései, a hermeneutikai művészet- és nyelvfelfogás, hermeneutika és medialitás viszonyai, a hermeneutikai filozófia képzés-fordulata, Gadamer és a görög filozófia hagyománya, a végesség különböző dimenziói, vallásfenomenológia és ontológia összefüggései a XX. században, a hermeneutikai módszere, hermeneutika és teológia, valamint a hermeneutikai teológia, a személy (Person) történeti-fenomenológiai értelmezése, a hermeneutika és az elméleti és gyakorlati pszichoanalìzis közös pontjai, a hermeneutika mint a pszichoanalìzis lehetséges alkalmazási területe, hermeneutika és tudomány, hermeneutika és közösség, Heidegger életműve, a hazai filozófiai örökség kutatása. A kutatócsoport az eredményeket hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon tervezte bemutatni, továbbá évente megjelenő tanulmányokban, valamint a témához kapcsolódó önálló kötetekben publikálni, ill. az egyetemi oktatásban a hallgatók felé közvetìteni. A résztémák kutatása mellett a kutatócsoport évente átlagban egy nagyobb konferenciát tervezett, különféle társtudományokkal való együttműködésben.

Válságtörténeti Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Kövér György akadémikus, egyetemi tanár
ELTE BTK Történeti Intézet, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék
E-mail: kover.gyorgy@btk.elte.hu
Tel.: 36-1-411-6500/5313

A 2008-ban kirobbant válság hatására nemzetközileg megélénkült a válságtörténet kutatása. A történetírás „kritikai fordulata” után ideje belátni, hogy nem a múltból való tanulás, hanem a jelen tapasztalatai alapján a történelem nagy problémáinak újra meg újra történő nekirugaszkodás a történettudományok hivatása. Az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programja és az Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Tanszéke bázisán 2012 augusztusától működő kutatócsoport olyan alapkutatások elvégzésére, a feldolgozás eredményeinek publikálására vállalkozik, amely a 19-20. századi válságok gazdaság-, társadalom- és mentalitástörténetét együtt veszi célba.

 

Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Kulcsár Szabó Ernő akadémikus, egyetemi tanár
ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
E-mail: kulcsar.szabo.erno@btk.elte.hu
Tel.: 36-1-485-5200/5113

A Kutatócsoport 1992-ben alakult az ELTE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén. A budapesti, debreceni és pécsi – jórészt pályájuk elején álló – irodalmárok közössége olyan szabad szakmai párbeszéd kereteit teremtette meg, amely elsősorban az irodalomelmélet strukturalizmus utáni irányzatainak kérdései köré szerveződött. A csoport fennállása óta a magyar irodalomtudomány egyik fontos műhelyévé vált. Nyilvános szakmai vitáin rendszeresen lát vendégül a csoporthoz nem szorosan tartozó kutatókat, szakértőket, valamint folyamatosan támogat és választ sorai közé tehetséges graduális és posztgraduális hallgatókat. A tagok, többségében egyetemi oktatók, az egyetemi oktatásban is közvetlenül kamatoztatni tudják a közös eredményeket. A kutatócsoport munkája 2001 óta többéves kutatási projektek köré épül. A kutatócsoport rendszeres ülései mellett tudományos konferenciákon, valamint tanulmánykötetekben és szöveggyűjteményekben ad számot az eredményeiről.

 

Peripato Összehasonlító Társadalmi Dinamika Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Fokasz Nikosz egyetemi tanár
ELTE TáTK Szociológia Intézet, Szociológia Tanszék
E-mail: fokasznikosz@tatk.elte.hu
Tel.: 36-1-4116-500/6841, 36-1-411-6500/6827

A 2008-ban alakult Az MTA–ELTE Peripato Összehasonlìtó Társadalmi Dinamika Kutatócsoport kiinduló célkitűzése az volt, hogy összehasonlìtsa a 2008-as hitelválság hatására kibontakozott általános válság társadalmi-politikai következményeit Magyarország és Görögország esetében. Elméleti és gyakorlati jelentőséggel bìr, hogy a jelenlegi európai válság közepette folyamatában vizsgálják a magyar és görög társadalmak rövid és hosszú távú alkalmazkodóképességét. Többféle kutatási irányban, egyebek mellett a politikai ideológiai tagolódás, választáskutatás, társadalmi részvétel, valamint a válság médiaképe terén terveztek saját felvételeket és európai összehasonlìtó másodelemzéseket. 

 

Komplex Kémiai Rendszerek Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Császár Attila egyetemi tanár
ELTE TTK Kémiai Intézet, Fizikai Kémia Tanszék
E-mail: csaszar@chem.elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/1629

A 2013 júliusában indult Kutatócsoport ötéves kutatási terve meghatározza, hogy a kutatócsoport az elméleti és számítógépes kémia (kiemelten a kvantumkémia), a (nagyfelbontású) molekulaspektroszkópia, a termokémia, valamint a reakciókinetika területén, egyes határterületekre (matematikai statisztika, informatika és információtechnológia) történő átnyúlással, illetve az ismeretek új szinten történő összekapcsolásával új, a szélesebb természeti környezet megismerését (például csillagképződés, exobolygó-kutatás, égések), valamint az életminőség védelmét (például földi üvegházhatás tudományos megértése, környezet- és klímavédelmi kutatás és fejlesztés) és javítását szolgáló, a gyakorlatban általánosan felhasználható módszereket, a hozzájuk kapcsolódó számítógépes programokat, valamint modern, aktív adatbázisokat fejleszt és tesz elérhetővé a szélesebb közönség (kutatók és mérnökök) számára.

 

Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Faragó István egyetemi tanár
ELTE TTK Matematika Intézet, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
E-mail: istvan.farago@ttk.elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/8436

A kutatócsoport 2012-ben jött létre, céljai közé tartozik az ipari, műszaki és egyéb területeken rendkívül fontos numerikus matematikai kutatások elméleti hátterének biztosítása, illetve az ebben a témában dolgozó hazai kutatók összefogása. A parciális differenciálegyenlet-rendszerek közelítő megoldásaira a tudomány számos területén elengedhetetlen szükség van. A kutatócsoport elliptikus, valamint időfüggő parabolikus és hiperbolikus feladatok vizsgálatával foglalkozik számtalan új és meglévő eszköz alkalmazásával, mint például a prekondicionáló operátorokon alapuló iterációs módszerek, nemfolytonos végeselem-módszerek, operátorfélcsoport-elmélet, operátor-szeleteléses módszerek, Magnus-integrátorok és Richardson-extrapoláció. A kifejlesztett módszereknek számítógépes realizációi is készülnek, melyeket olyan, teljesen valós vagy minél valóságközelibb modellekre alkalmaznak, mint például különböző légszennyeződési és üzemanyagcella-modellek, illetve a Maxwell-egyenletek. A kutatócsoport munkájában fontos szerep jut a komplex hálózatokon időben fejlődő folyamatoknak is. A kutatások célja a hálózat struktúrájából adódó sajátságok felderítése, az adódó egyenletrendszerek kezelhetőségének biztosítása, illetve a hálózatok megbízhatóságának elemzése.

Egerváry Jenő Kombinatorikus Optimalizálási Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Frank András egyetemi tanár
ELTE TTK Matematikai Intézet, Operációkutatási Tanszék
E-mail: frank@cs.elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/ 8132

A Kutatócsoport (angol neve utáni rövidítéssel EGRES) 2001-ben alakult. 2003-tól MTA-ELTE akadémiai kutatócsoportként működik, a magyar kombinatorikus iskola optimalizálási irányzatát képviseli, amelynek alapjait Kőnig Dénes és Egerváry Jenő rakták le, és amelyhez Gallai Tibor, majd Lovász László járult hozzá alapvetően. Az EGRES kutatásainak fókuszában a kombinatorikus optimalizálás azon része áll, amelyet leginkább Alexander Schrijver 2003-ban megjelent Combinatorial Optimization című háromkötetes műve fémjelez. Ennek lényege az, hogy egy adott feladatra vonatkozó polinomiális futásidejű megoldó algoritmus létrehozásához az út a probléma mélyreható strukturális vizsgálatán keresztül vezet. Elsőrendű céljuk gráfok és hálózatok optimalizálási problémáinak algoritmikus elemzése, különös tekintettel a polinomiálisan kezelhető, illetve az NP-teljes problémák határvidékének vizsgálatára. Ehhez nélkülözhetetlen segédeszköz a matroidok és szubmoduláris függvények elmélete, valamint a poliéderes kombinatorika. Meghatározó jelentőségű az a terület is, ahol a paritás játszik központi szerepet: gráfok párosításai, útpakolásai, T-kötések, matroid partner (parity) probléma.

Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Haas János kutatóprofesszor
ELTE TTK MTA–ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport
E-mail: haas@ludens.elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/8027

1958-ban Vadász Elemér professzor a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával földtani alapkutatási profillal kutatócsoportot hozott létre az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, amely 1994-2007 között Haas János vezetésével működött, MTA–ELTE Geológiai Kutatócsoport elnevezéssel. Az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézetének keretében tevékenykedett a Geofizikai és Környezetfizikai valamint a Geoinformatikai és Űrtudományi Kutatócsoport is. 2007-ben a három kutatócsoport egyesülésével jött létre a jelenlegi interdiszciplinális földtudományi kutatócsoport MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport néven. A kutatócsoport jelenlegi fő kutatási területei: Magyarország geológiájának átfogó tanulmányozása, tudományos szintézisek készítése, a Pannon-medence aljzatát felépítő paleozoos és mezozoos képződmények kutatása, alpi–kárpáti–dinári kapcsolataik felderítése, az egységek egykori helyzetének rekonstruálása, paleozoos és mezozoos képződmények rétegtani kutatása, a rétegtan különböző módszereinek felhasználásával, valamint karbonátszedimentológiai kutatások, fácieselemzés, diagenezis vizsgálatok.

Vulkanológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Harangi Szabolcs egyetemi tanár
ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet, Kőzettan-Geokémiai Tanszék
E-mail: szabolcs.harangi@geology.elte.hu
Tel: 36-1-372-2500/8355

A 2013-ban alakult Kutatócsoport célja, hogy – építve az ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszéken mintegy 20 éve alakult, és azóta eredményesen működő vulkanológiai iskolára – egy hazai és nemzetközi szinten is számon tartott tudományos műhely legyen, ahol magas szintű, társtudományokkal integrált kutatások folynak; és hogy hozzájáruljon a vulkáni működés jobb megismeréséhez a magmaképződéstől a vulkáni kitörés folyamatáig, és közvetítse a vulkáni kitörések hatását a társadalom felé. A Kutatócsoport munkájának fontos célkitűzése, hogy a Kárpát-Pannon térségben végzett vulkanológiai kutatással és az eredmények publikálásával térségünket még inkább a vulkanológiai kulcsterületek közé emelje. A Kutatócsoport lehetőséget kíván adni a kutatópályájuk elején lévő tehetséges fiataloknak, hogy vulkanológiai kutatásaikat itthon végezhessék, és ne kelljen ezért elhagyniuk hazájukat. A hazai tudományos életben, megerősítve a jövőben kétségtelenül egyre fontosabb szerepet játszó vulkanológiai kutatásokat, a Kutatócsoport szoros kapcsolatot épít ki az MTA kutatócsoportjaival, intézeteivel, alapozva részben a korábbi, egyéb területeken kialakított sikeres együttműködésekre.

Peptidkémiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Hudecz Ferenc egyetemi tanár
ELTE TTK Kémiai Intézet, Szerves Kémiai Tanszék
E-mail: fhudecz@ludens.elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/6428

Az ELTE és az MTA közös kutatócsoportja Bruckner Győző akadémikus, Kossuth-díjas egyetemi tanár irányításával jött létre 1961-ben. A Kutatócsoportban elérhetők a folyadék- és szilárdfázisú peptidszintézishez, kromatográfiás elválasztásokhoz, mikroanalitikai-, szerkezeti- és funkcionális jellemzéshez szükséges eszközök, berendezések. A kutatócsoport aktívan részt vesz az ELTE Szerves Kémiai Tanszékén folyó oktatási tevékenységben és az ELTE Kémia Doktori Iskola munkájában is. A szerves kémia oktatása mellett számos peptidkémiai tárgyú kurzus és laborgyakorlat is elérhető a hallgatók számára. A csoport kutatási területe a peptidek, a peptid kimérák és a biokonjugátumok szintézise és szerkezeti jellemzése, a szerkezet-hatás összefüggések felderítése, valamint peptid-antigének előállítása: szintetikus vakcinák, diagnosztikumok és hatóanyagok fejlesztése, a peptid epitópok/gyógyszerhatóanyagok célzott célbajuttatása érdekében. A kutatócsoport célkitűzése fehérjék és polipeptidek szerkezetének, belső dinamikájának és kölcsönhatásainak atomi szintű vizsgálata, korszerű nagyműszeres, valamint elméleti módszerekkel. A vizsgálatokhoz kapcsolódó módszerfejlesztést is végeznek. Számos figyelemreméltó eredményük született egyes nagy biológiai jelentőséggel bíró fehérjék szerkezetvizsgálata során.

Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Miklósi Ádám akadémikus, egyetemi tanár
ELTE TTK Biológiai Intézet, Etológia Tanszék
E-mail: amiklosi62@gmail.com
Tel.: 36-1-372-2500/1705

A kutya és az ember közti számos viselkedési hasonlóság egy olyan konvergens evolúciós folyamat eredménye, amelynek során a kutya alkalmazkodott az emberi környezethez. Ezen funkcionális hasonlóságok a két faj viselkedéskomplexében nemcsak a fő dimenziókban, de a komponensek, ún. „szocális primitivák” szintjén is tetten érhetők, emellett a kutya ígéretes modellállat az emberi szociális kogníció evolúciójának tanulmányozására is. A kutatócsoport a kutyamodell értelmezési lehetőségeit interdiszciplináris megközelítéssel kívánja tovább szélesíteni. Egyfelől a hagyományos, analitikai felfogást követve a szociális viselkedés alapjaira koncentrálva főképp a humán kötődési viselkedés, az agresszió és a szociokognitív interaktivitás kutyában megjelenő analóg formáit és azok genetikai hátterét vizsgálják a legmodernebb, nem-invazív eljárások alkalmazásával, beleértve a teljes genomanalízist, funkcionális viselkedésgenetikai módszereket és agyi aktivitás mérését (fMRI). Másfelől megkísérlik egy megfelelő szintetikus eljárás alkalmazásával bizonyítani, hogy a kutyán leírt humán-analóg szociális viselkedésformák más, nem biológiai alapon szerveződő ágensek, például a társrobotok emberrel való interakciós képességeit is javítják, hiszen az emberek komplex és főként nyelvi kommunikáción alapuló szociális élete hasonló kihívást jelent a robotok számára, mint amilyenekkel hajdan a kutya szembesült. A kutatást széles körű hazai és nemzetközi kooperációban végzik, melynek eredményeként egy olyan természetes állati modell alapjait kívánják lefektetni, amely döntően hozzájárul az ember evolúció biológiai modellezéséhez, illetve új irányt adhat a robotikai kutatásoknak.

Fehérjemodellező Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Perczel András akadémikus, egyetemi tanár
ELTE TTK Kémiai Intézet, Szerves Kémiai Tanszék
E-mail: perczel@chem.elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/1653

A biokémiai folyamatok feltérképezésében elengedhetetlen a résztvevő fehérjék és ligandumaik térszerkezetének atomi szintű vizsgálata. Ehhez korszerű, egymást kiegészítő módszereket (szerves kémiai szintézisek, röntgenkrisztallográfia, fehérje- és "kismolekulás" NMR-, kiroptikai- és vibrációs spektroszkópia, molekulamodellezés) alkalmaznak. Kutatásaik több proteázhoz kapcsolódóan a fehérje-ligand és fehérje-fehérje kölcsönhatások mélyebb megértését célozzák. Míg ezek az enzimek az említett kölcsönhatások kiváló modelljei (pl. kimotripszin család és inhibitorai, prolil-oligopeptidáz család enzimei), fontos szerepet játszanak különböző életfolyamatokban is. A fehérjék feltekeredését meghatározó kölcsönhatások jellemzése céljából kis méretű modellfehérjéket és peptideket vizsgálnak. A kutatások távlati célja az, hogy többek között különböző ferrocének és heterociklusok fehérjekonjugátumait és glikozidjait előállítva, korlátozott preparatív szerves kémiai kapacitásukat felhasználva hozzájáruljanak új, potenciálisan biológiai hatással rendelkező ligandumok kifejlesztéséhez. Ehhez azonban először fel kell deríteni az adott fehérjék és potenciálisan ezekhez kapcsolódó ligandumok atomi részleteit. A vizsgálandó fehérjék körét a kutatócsoport a funkció szempontjából fontos mozgékonyság (kalpasztatin-kalpain és szekurin-szeparáz rendszerek), a biológiai jelentőség, valamint az eddigi kutatási tapasztalataik figyelembevételével határozta meg.

 

Elméleti Biológiai és Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Szathmáry Eörs akadémikus, egyetemi tanár
ELTE TTK Biológiai Intézet, Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék
E-mail: szathmary.eors@gmail.com
Tel.: 36-1-372-2500/8087

Geometriai és Algebra Kombinatorikai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Szőnyi Tamás egyetemi tanár
ELTE TTK Matematikai Intézet, Számítógéptudományi Tanszék
E-mail: szonyi@cs.elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/8595

A kutatócsoport elsődleges feladata a geometriai és algebrai kombinatorika – különösen a véges geometriából származó, annak eszköztárával, ill. más algebrai módszerekkel támadható problémák – területén végzett alapkutatás, kiemelve az extremális kombinatorikai/ gráfelméleti és stabilitási kérdéseket, q-analógokat, színezéseket, az irányproblémát, véges síkok kombinatorikusan definiált struktúráit (pl. lefogó ponthalmazok), a polinommódszert és a nem feltétlenül desarguesi síkokat. Az eddigiekben a kizártrészposzet-probléma, keresési problémák, projektív és affin lefogó ponthalmazok, affin síkok egész automorfizmusai, csoporttal koordinázható síkba ágyazott 3-hálózatok, valamint pszeudovéletlen sorozatok és bizonyos gráfszínezési kérdések területét vizsgálták. Emellett projektív és affin lefogó ponthalmazok, extremális kombinatorikai struktúrák (speciálisan a metsző halmazrendszerek) és PG(2,q) speciális ponthalmazainak stabilitása, a klasszikus irányprobléma és természetes általánosítása, nagy Rédei típusú lefogó ponthalmazok kettőszelői, szemioválisok, 1-metsző gráfok, Ramsey-típusú problémák, projektív síkok incidenciagráfjának domináló halmazai, algebraigeometriai hibajavító kódok, véges Bol-féle kvázicsoportok vizsgálata volt a célkitűzésük.

Elméleti Fizikai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Tél Tamás egyetemi tanár
ELTE TTK Fizikai Intézet, Elméleti Fizikai Tanszék
E-mail: tel@general.elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/6124

A csoport kutatásai 2012-től a térelmélet, a részecskefizika, valamint a statisztikus fizika és a környezetfizika területén folynak. Az ötéves kutatási terv két fő iránya a kvantumtérelmélet és a statisztikus fizika. Az utóbbi években harmadik fő területként a „környezet- és klímamotivált fizika” témája került be a kutatásba. A csoport alapkutatással foglalkozik, melynek társadalmi hasznossága a világ, ezen belül a fizikai rendszerek viselkedésének jobb megértése révén jelenik meg, gazdasági hasznossága részben csak közvetetten, részben pedig csak viszonylag hosszú idő múlva nyilvánul meg. A kutatócsoport együttműködik számos hazai kutatóhellyel (pl. BME Nukleáris Intézet, TTK Elméleti Fizikai Tanszék). Emellett az ELTE-n folyó oktatásban is részt vesznek különböző elméleti fizikai tantárgyak oktatásával, valamint széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek (pl. Ben-Gurion University of the Negev, Izrael, az AixMarseille Egyetem, a University College, London, a CERN és a Genfi Egyetem, a Freie Univ. Berlin, az Oldenburgi, Cottbusi és Hamburgi Egyetemek, és a drezdai Max Planck Intézet).

 

 

Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Vicsek Tamás akadémikus, egyetemi tanár
ELTE TTK Fizikai Intézet, Biológiai Fizika Tanszék
E-mail: vicsek@angel.elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/6355

A 2012-ben alakult kutatócsoport fő profilja a nagy hálózatok kutatása. Ezen belül két eddig kevésbé vizsgált, azonban a komplex hálózatokra jellemző tulajdonság átfogó vizsgálatát kutatják. Ennek keretében a kutatás kiterjed a hálózatok hierarchikus, valamint címkézett alhálózatainak szerkezetét jellemző tulajdonságaira. További terveik a kollektív viselkedés különféle modellezési és kisérleti kutatására irányulnak, például a kapcsolatrendszer dinamikájára patkány-kolóniákban és repülő robotok (drónok) csoportjában. Ezenkívül a kutatócsoport térelmélettel foglalkozó része a Funkcionális Renomalizációs Csoport egyenleteinek megoldásai segítségével tett lépéseket az anyag legalapvetőbb formáit leíró tulajdonságainak feltárásában.

 

Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Málnási-Csizmadia András kutatóprofesszor
ELTE TTK Biológiai Intézet, Biokémiai Tanszék
E-mail: malna@elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/8780

MTA–ELTE–DE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Dobos István egyetemi tanár (DE)
E-mail: info@kosztolanyioldal.hu

A kutatócsoport Kosztolányi Dezső összes munkáinak teljes kritikai kiadásokban, úgynevezett editio maiorokban történő megjelentetésével, valamint az életművel kapcsolatos összetett tudományos munkával foglalkozik. A munkaterv két alappillérre támaszkodik. Az első feladat Kosztolányi Dezső műveinek papìralapú kritikai kiadásához kapcsolódik. (A sorozatot a Kalligram Könyvkiadó gondozza.) Ehhez szükséges a szövegkritikai kiadásként eddig még meg nem jelent művek sajtó alá rendezése, illetve a kéziratos, a folyóiratokban fellelhető anyag felkutatása, a szövegváltozatok összevetése és kommentálása. A másik feladat abban áll, hogy biztosìtani kell a szövegkritikai kiadások rövid és hosszú távú megőrzését. A megbìzható szövegkiadások széles körű hálózati hozzáférhetőségének problémái a nemzetközi tudományos diskurzus megoldandó kérdései közé tartoznak. Ennek megfelelően a kutatócsoporti programban fontos feladat, hogy a szövegkiadások hálózati hozzáférhetőségéhez szükséges eljárások rögzüljenek, és ìgy létrejöjjön egy olyan felület, amely hosszú távon biztosìtani tudja a szövegkritikai kiadások megőrzését és működőképességét.  A folyamatosan készülő kritikai kötetek hálózati verziója megtekinthető a Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport e célra létrehozott, s a hálózati szövegkiadások technológiájával, valamint közép- és hosszútávú megőrzésük elméleti kérdéseivel is foglalkozó honlapján.

 

MTA–MTM–ELTE Ökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Podani János akadémikus, egyetemi tanár
ELTE TTK Biológiai Intézet, Növényredszertani és Ökológiai Tanszék
E-mail: janos.podani@ttk.elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/8193

Az MTA-ELTE-MTM Ökológiai Kutatócsoport a Magyar Tudományos Akadémia kutatási egysége, melynek befogadó intézményei az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Magyar Természettudományi Múzeum. A csoport részben a korábbi MTA-MTM Állatökológiai Kutatócsoport tagjaiból, részben pedig már az új pályázati periódus során, 2012-ben vagy azóta csatlakozott tagokból áll. Egy részük még kutatói pályája kezdetén tart, doktori (PhD) munkáját végzi, vagy nemrég védte meg értekezését, mások már akadémiai doktori fokozattal vagy egyetemi magántanári címmel bírnak. A csoport vezetője Podani János akadémikus. Kutatásaik a növények, állatok és kórokozók ökológiai viszonyainak feltárására irányulnak. Elméleti, metodológiai, és kísérletes munkáik eredményei az ökológia, valamint számos ezzel kapcsolatos tudományterület (pl. természetvédelmi biológia, agroökológia, viselkedésökológia, taxonómia, epidemiológia) rangos nemzetközi szakfolyóirataiban jelennek meg. A csoport tagjai számos egyetem graduális és doktori képzésében oktatnak vendégelőadóként vagy témavezetőként, valamint tudományos ismeretterjesztő és természetvédelmi tevékenységet is folytatnak. Részletesebb információ és publikációs lista megtalálható a kutatócsoport honlapján.

 

MTA–MTM–ELTE Paleontológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Pálfy József egyetemi tanár
ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
E-mail: palfy@elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/8728

A csoport az élővilág régmúltjának és a bioszféra fejlődéstörténetének megismeréséhez járul hozzá magas színvonalú, nemzetközi hatású paleontológiai kutatómunkával. Elsősorban a mezozoikum tengeri gerinctelen állatcsoportjaival, kréta időszaki szárazföldi gerincesekkel, a késő harmadidőszaki Pannon-tó élővilágával, valamint negyedidőszaki gerincesekkel és pollenekkel foglalkozik. Az MTA–MTM Paleontológiai Kutatócsoport 2003. január 1-től működik, kezdetben a kutatások a mezozoós tengeri bioszféra történetére összpontosultak, elsősorban radiolária, brachiopoda és ammonitesz vizsgálatokra, különös figyelemmel az élővilág történetének kulcsfontosságú eseményeire, a kihalások és az evolúciós radiáció időszakaira. A csoport bővülésével a kutatási spektrum folyamatosan szélesedik.

 

MTA–ELTE–PPKE Ókortudományi Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Szovák Kornél egyetemi docens (PPKE)
Tel: 36-1-411-6500/5870

A kutatócsoport fő célkitűzései az ötéves kutatási periódusban a Magyarországi Középkori Latinság Szótára szócikkeinek összeállìtása és kötetté szerkesztett formában való kiadás, valamint Janus Pannonius művei kritikai kiadása további köteteinek megjelentetése illetve előkészìtése. Emellett a magyar ókortudomány bibliográfiai adatbázisának üzemeltetése és frissítése és nem utolsó sorban az utánpótlás-nevelés.

 

 

 

 

Az ELTE-s kutatócsoportok listája itt található az MTA honlapján.