MTA-ELTE

MTA–ELTE kutatócsoportok

MTA–ELTE kutatócsoportok
A Magyar Tudományos Akadémia közfeladatai részeként felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodás alapján ezen intézményekben tudományos kutatócsoportokat tarthat fenn. Az MTA által támogatott kutatócsoportok között a legtöbb az Eötvös Loránd Tudományegyetemen működik.

MTA-ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Borhy László akadémikus, egyetemi tanár
ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Ókori Régészeti Tanszék
E-mail: borhy.laszlo@btk.elte.hu
Tel.: 36-1-411-6500/2915

A kutatócsoport alapvető célkitűzése, hogy a régészeti leletek kutatása és tudományos feldolgozása révén hozzájáruljon a nemzeti kulturális örökség méltó megőrzéséhez, értelmezéséhez és szélesebb körben való megismeréséhez. E cél elérése érdekében a kutatócsoport fő feladata az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének keretei közt működő különböző laboratóriumok (térinformatika, archeozoológia, antropológia) és részkutatási programok (fizikai kormeghatározások, számítógépes tipológia, geofizikai mérések, régészeti célú légifényképezés) valamint a kisegítő egységek (restaurátor műhely, fotólabor) tevékenységének integrációja, ezen túl pedig a vaskor és a római kor interdiszciplináris módszerekkel való településtörténeti elemzése volt. A kutatások koordinációját a kutatócsoport vezetője és hat főállású munkatársa végezi. Munkájukat szükség szerint a programban együttműködő hazai és külföldi partnerintézetek saját kutatásaikkal egészítik ki. A kutatócsoport által elért tudományos eredmények az ELTE BTK Régészettudományi Intézetnek graduális és posztgraduális oktatási programjában hasznosulnak.

MTA-ELTE Komplex Kémiai Rendszerek Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Császár Attila, az MTA doktora
ELTE TTK Kémiai Intézet, Fizikai Kémia Tanszék
E-mail: csaszar@chem.elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/1629

A 2013 júliusában indult Kutatócsoport ötéves kutatási terve meghatározza, hogy a kutatócsoport az elméleti és számítógépes kémia (kiemelten a kvantumkémia), a (nagyfelbontású) molekulaspektroszkópia, a termokémia, valamint a reakciókinetika területén, egyes határterületekre (matematikai statisztika, informatika és információtechnológia) történő átnyúlással, illetve az ismeretek új szinten történő összekapcsolásával új, a szélesebb természeti környezet megismerését (például csillagképződés, exobolygó-kutatás, égések), valamint az életminőség védelmét (például földi üvegházhatás tudományos megértése, környezet- és klímavédelmi kutatás és fejlesztés) és javítását szolgáló, a gyakorlatban általánosan felhasználható módszereket, a hozzájuk kapcsolódó számítógépes programokat, valamint modern, aktív adatbázisokat fejleszt és tesz elérhetővé a szélesebb közönség (kutatók és mérnökök) számára.

MTA-DE-ELTE-SZTE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Debreczeni Attila egyetemi tanár (DE)
E-mail: debreczeni.attila@arts.unideb.hu
Tel.: +36-52-512-900/22097

A kutatócsoport központja a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében működik. A Textológiai Műhely akadémiai kutatóhelyként is mintegy négy évtizede aktív. Fő feladata kezdetben a Csokonai kritikai kiadás készítése volt, de az utóbbi másfél évtizedben kiterjesztette tevékenységét. Önálló forráskiadvány-sorozatot indított (Csokonai Könyvtár. Források), amely a korszak egészére fókuszál. A Csokonai-kiadás könyv formájának lezárultával részben annak elektronikus kiadása, részben pedig a Kazinczy életműkiadás jelentette a kutatócsoport fő feladatát. Jelenleg papír alapú kritikai kiadásai mellett elektronikus kritikai kiadásokat és digitális tartalomszolgáltatást nyújt. A program széles kutatói összefogás keretében valósul meg, ezért a már régóta létező szakmai együttműködésekre építve fokozatosan bevonódtak a munkálatokba a és budapesti társtanszékek, valamint az akadémiai intézet kutatói is. Az így kialakult csapat köré mindenütt graduális és posztgraduális hallgatói csoportok szerveződtek. A partnerek között rendszeressé váltak a szakmai megbeszélések és a hallgatók számára szervezett közös szemináriumok. A 2007-ben indult pályázati ciklusban a kutatócsoport szervezetileg újjáalakult: konzorciumi formában, a debreceni, budapesti és szegedi egyetemek társtanszékeinek együttműködésével kezdte meg működését.

A kutatócsoport vezetője: Derényi Imre, az MTA doktora
ELTE TTK Fizikai Intézet Biológiai Fizikai Tanszék
E-mail: derenyi@elte.hu
Tel.: +36-1-372-2795

A csoport főbb kutatási területei a kollektív viselkedés és az ezzel kapcsolatos hálózatok valamint bioinformatikai témák vizsgálata.

MTA-ELTE Molekuláris és Rendszer Neurobiológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Dobolyi Árpád, az MTA doktora
ELTE TTK Biológiai Intézet Élettani és Neurobiológiai Tanszék
E-mail: dobolyia@caesar.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/8773

A kutatócsoport elődje a Nemzeti Agykutatási Program (NAP) támogatásával jött létre az ELTE-n 2013-ban. Jelenleg is több nagy pályázat támogatja munkájukat, mely az idegrendszer normális és patológiás működésének megértését célozza. Fő kutatási témájuk a szülő-gyermek kapcsolatot biztosító agyi működések, tágabb értelemben pedig a szociális neurobiológia, melynek keretében céljuk a társas viselkedésért felelős neuronális hálózatok felderítése, a résztvevő idegsejtek szerepének tisztázása. A kutatás során modern kemogenetikai eszközöket, idegsejt-specifikus pályakövetési módszereket, nagy áteresztőképességű viselkedési vizsgálatokat, valamint az agy molekuláris szintű változásainak megértését szolgáló genomikai és proteomikai megközelítéseket alkalmaznak. Ezt a kutatási irányt egészítik ki a társas kapcsolatokat is érintő idegrendszeri betegségek mechanizmusait vizsgáló kutatásaik, melyek során a depresszió, az autizmus, az epilepszia, az Alzheimer-kór, a stroke és a mitokondriális betegségek hálózatos és molekuláris szintű hátterének azonosítása a céljuk.

MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Draskóczy István egyetemi tanár
ELTE BTK Történeti Intézet, Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
E-mail: dra_istvan@yahoo.de; etkcs.info@gmail.com
Tel.: +36-1-411-6500 / 5163

Az ELTE BTK és az ELTE Levéltár ad helyet a 2013. július 1-jén alakult MTA-ELTE Egyetemtörténeti Akadémiai Kutatócsoport MTA TKI által támogatott projektjének. A kutatócsoport három alprojektre oszlik, a középkori részleg vezetője Draskóczy István egyetemi tanár, az újkori részleg vezetője Szögi László címzetes egyetemi tanár, ny. főigazgató, a 20. századot kutató részleg vezetője pedig Borsodi Csaba tanszékvezető, intézetigazgató, dékánhelyettes. A kutatócsoport célja a magyar felsőoktatás-történet eddig elhanyagolt és fel nem tárt területeinek vizsgálata és az eredmények nemzetközi követelményeknek megfelelő formában történő közzététele. A munka jól illeszkedik a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság által 2012-ben kezdeményezett együttműködésbe, amelynek keretében össze kívánják kapcsolni az egyes országokban már évek óta készülő középkori, és újkori hallgatói adatbázisokat.

MTA-ELTE Immunológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Erdei Anna akadémikus, egyetemi tanár
ELTE TTK Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék
E-mail: anna.erdei@ttk.elte.hu

Kutatásaink elsősorban a veleszületett immun-elemek adaptív immunitást elősegítő és szabályozó szerepének vizsgálatára irányulnak. Különös tekintettel a komplementrendszer működésére, amely e kétféle védekező rendszert számos pontban összekapcsolja. Vizsgáljuk a dendritikus sejtek, a makrofágok, a T- és a B-limfociták funkcióinak szabályozását a komplementrendszer által, ezen belül is  elsősorban a C3  komplementfehérje és annak különböző aktivációs fragmentumai, illetve az azokat megkötő receptorok szerepét (2. ábra). Kutatásaink kiterjednek arra is, hogy a különböző sejtes és molekuláris mechanizmusok milyen szerepet játszanak autoimmun betegségek (főként RA és SLE) kórfolyamataiban, valamint a B-sejtek eliminációját célzó terápiák (elsősorban az anti-CD20 ellenanyaggal való kezelés) hogyan befolyásolja a kezelést túlélő B-sejtek funkcióit.

MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Faragó István egyetemi tanár
ELTE TTK Matematika Intézet, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
E-mail: istvan.farago@ttk.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/8436

A kutatócsoport 2012-ben jött létre, céljai közé tartozik az ipari, műszaki és egyéb területeken rendkívül fontos numerikus matematikai kutatások elméleti hátterének biztosítása, illetve az ebben a témában dolgozó hazai kutatók összefogása. A parciális differenciálegyenlet-rendszerek közelítő megoldásaira a tudomány számos területén elengedhetetlen szükség van. A kutatócsoport elliptikus, valamint időfüggő parabolikus és hiperbolikus feladatok vizsgálatával foglalkozik számtalan új és meglévő eszköz alkalmazásával, mint például a prekondicionáló operátorokon alapuló iterációs módszerek, nemfolytonos végeselem-módszerek, operátorfélcsoport-elmélet, operátor-szeleteléses módszerek, Magnus-integrátorok és Richardson-extrapoláció. A kifejlesztett módszereknek számítógépes realizációi is készülnek, melyeket olyan, teljesen valós vagy minél valóságközelibb modellekre alkalmaznak, mint például különböző légszennyeződési és üzemanyagcella-modellek, illetve a Maxwell-egyenletek. A kutatócsoport munkájában fontos szerep jut a komplex hálózatokon időben fejlődő folyamatoknak is. A kutatások célja a hálózat struktúrájából adódó sajátságok felderítése, az adódó egyenletrendszerek kezelhetőségének biztosítása, illetve a hálózatok megbízhatóságának elemzése

MTA-ELTE Extragalaktikus Asztrofizikai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Frei Zsolt egyetemi tanár
ELTE TTK Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék
E-mail: frei@ttk.elte.hu
Tel.: +36-1372-2500/6317

MTA-ELTE AUTIZMUS SZAKMÓDSZERTANI KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport vezetője: Győri Miklós habil. egyetemi docens
ELTE BGGYK, Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
E-mail: gyorimiklos@elte.hu  
Tel.: 36-1-358-5516

Az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport (MASZK) az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program keretében elnyert kutatási támogatás segítségével az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon működő Tanszékközi Autizmus Műhely korábbi és jelenlegi kutatásaira alapozva alakította ki szakmódszertani koncepcióját. Alapkutatási és innovatív eszközfejlesztési fókuszaik mellett kiemelten koncentrálnak az evidencia alapú gyakorlatok meghonosítására és fejlesztésére az autizmus területén, s ezen keresztül az autizmussal élő emberek és családtagjaik életminőségének javítására, társadalmi integrációjának megerősítésére. A team kutatási és gyakorlati kompetenciákat egyesít elsősorban a pedagógia, a gyógypedagógia, valamint a pszichológia és az egészségtudomány területéről. Ebben a multidiszciplináris keretben jelennek meg olyan speciális hangsúlyok, mint a kognitív fejlődés, az oktatási idegtudomány és a korszerű info-kommunikációs eszközök evidencia alapú fejlesztése (DATA projekt) és alkalmazása. A kutatócsoport jelenlegi fókuszában egyrészt autizmussal élő személyek szüleinek nagymintás, ötvözött módszertanú életminőség és pszichológiai jól-lét kutatása áll, míg másik fókusza egy saját fejlesztésű, alsó tagozatos tanulókat célzó kortárs tudásformáló program (Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Program/CsIIP) kidolgozása, hatásvizsgálata és validálása.

MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Hamar Imre egyetemi tanár
ELTE BTK Távol-keleti Intézet Kínai Tanszék
E-mail: hamar.imre@btk.elte.hu
Tel.: +36-1-411-6500/2954

MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Harangi Szabolcs egyetemi tanár
ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet, Kőzettan-Geokémiai Tanszék
E-mail: szabolcs.harangi@geology.elte.hu
Tel: 36-1-372-2500/8355

A 2013-ban alakult Kutatócsoport célja, hogy – építve az ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszéken mintegy 20 éve alakult, és azóta eredményesen működő vulkanológiai iskolára – egy hazai és nemzetközi szinten is számon tartott tudományos műhely legyen, ahol magas szintű, társtudományokkal integrált kutatások folynak; és hogy hozzájáruljon a vulkáni működés jobb megismeréséhez a magmaképződéstől a vulkáni kitörés folyamatáig, és közvetítse a vulkáni kitörések hatását a társadalom felé. A Kutatócsoport munkájának fontos célkitűzése, hogy a Kárpát-Pannon térségben végzett vulkanológiai kutatással és az eredmények publikálásával térségünket még inkább a vulkanológiai kulcsterületek közé emelje. A Kutatócsoport lehetőséget kíván adni a kutatópályájuk elején lévő tehetséges fiataloknak, hogy vulkanológiai kutatásaikat itthon végezhessék, és ne kelljen ezért elhagyniuk hazájukat. A hazai tudományos életben, megerősítve a jövőben kétségtelenül egyre fontosabb szerepet játszó vulkanológiai kutatásokat, a Kutatócsoport szoros kapcsolatot épít ki az MTA kutatócsoportjaival, intézeteivel, alapozva részben a korábbi, egyéb területeken kialakított sikeres együttműködésekre.

MTA-ELTE Egerváry Jenő Kombinatorikus Optimalizálási Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Jordán Tibor egyetemi tanár
ELTE TTK Matematikai Intézet, Operációkutatási Tanszék
E-mail: jordan@cs.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/ 8132

A Kutatócsoport (angol neve utáni rövidítéssel EGRES) 2001-ben alakult. 2003-tól MTA-ELTE akadémiai kutatócsoportként működik, a magyar kombinatorikus iskola optimalizálási irányzatát képviseli, amelynek alapjait Kőnig Dénes és Egerváry Jenő rakták le, és amelyhez Gallai Tibor, majd Lovász László járult hozzá alapvetően. Az EGRES kutatásainak fókuszában a kombinatorikus optimalizálás azon része áll, amelyet leginkább Alexander Schrijver 2003-ban megjelent Combinatorial Optimization című háromkötetes műve fémjelez. Ennek lényege az, hogy egy adott feladatra vonatkozó polinomiális futásidejű megoldó algoritmus létrehozásához az út a probléma mélyreható strukturális vizsgálatán keresztül vezet. Elsőrendű céljuk gráfok és hálózatok optimalizálási problémáinak algoritmikus elemzése, különös tekintettel a polinomiálisan kezelhető, illetve az NP-teljes problémák határvidékének vizsgálatára. Ehhez nélkülözhetetlen segédeszköz a matroidok és szubmoduláris függvények elmélete, valamint a poliéderes kombinatorika. Meghatározó jelentőségű az a terület is, ahol a paritás játszik központi szerepet: gráfok párosításai, útpakolásai, T-kötések, matroid partner (parity) probléma.

MTA-ELTE Komplement Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Józsi Mihály egyetemi docens
TTK Immunológia Tanszék
E-mail: mihaly.jozsi@ttk.elte.hu
Telefon: +36-1-372-2500/8661

A komplementrendszer működésének és befolyásolása lehetőségeinek című kutatás kiindulópontja, hogy a veleszületett immunitás részeként a komplementrendszer fontos szerepet tölt be szervezetünk fertőzésekkel szembeni védelmében és immunfolyamatok szabályozásában. A rendszer hibás működése azonban a szervezet saját szöveteit károsíthatja, súlyos betegségeket okozva. A kutatás célja az komplement fehérjék, köztük a C3, H-faktor és H-faktorral rokon (FHR) fehérjék fiziológiás funkcióinak és betegségek kialakulásában játszott szerepüknek a feltárása. Az eredmények alapján részletesebben megismerhetjük ezeknek a fehérjéknek a komplementrendszer működésében és immunsejtek aktivációjában való szerepét. Ezáltal jobban megérthetjük ezen molekulák fertőzések elleni védekezésben betöltött szerepét, valamint egyes betegségek kialakulását, ami hozzájárulhat új megelőzési és gyógyítási eljárások kidolgozásához. A kutatás másik fő célja H-faktor/FHR alapú új komplementgátló molekulák fejlesztése, ami kutatási, és sikeres fejlesztés esetén gyógyítási célra is alkalmas lehet.

MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Kázmér Miklós, az MTA doktora
ELTE TTK MTA–ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport
E-mail: kazmer@ludensl.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/8027

1958-ban Vadász Elemér professzor a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával földtani alapkutatási profillal kutatócsoportot hozott létre az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, amely 1994-2007 között Haas János vezetésével működött, MTA–ELTE Geológiai Kutatócsoport elnevezéssel. Az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézetének keretében tevékenykedett a Geofizikai és Környezetfizikai valamint a Geoinformatikai és Űrtudományi Kutatócsoport is. 2007-ben a három kutatócsoport egyesülésével jött létre a jelenlegi interdiszciplinális földtudományi kutatócsoport MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport néven. A kutatócsoport jelenlegi fő kutatási területei: Magyarország geológiájának átfogó tanulmányozása, tudományos szintézisek készítése, a Pannon-medence aljzatát felépítő paleozoos és mezozoos képződmények kutatása, alpi–kárpáti–dinári kapcsolataik felderítése, az egységek egykori helyzetének rekonstruálása, paleozoos és mezozoos képződmények rétegtani kutatása, a rétegtan különböző módszereinek felhasználásával, valamint karbonátszedimentológiai kutatások, fácieselemzés, diagenezis vizsgálatok.

MTA-ELTE Motor Farmakológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Málnási-Csizmadia András egyetemi docens
ELTE TTK Biológiai Intézet, Biokémiai Tanszék
E-mail: malna@elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/8780

A Málna Labor 2001 óta komoly presztízsű pályázatok segítségével jelentős projekteket indít el az ELTE Biokémiai Tanszékéről. A csoport fő témája a motorfehérjék, azon belül a miozinok és a rájuk ható inhibitorok fejlesztése, kutatása. 2008-ban elnyerték az első ERC pályázatot, és a támogatással új lehetőségek nyíltak meg előttük. Elindult a Motorpharmacology projekt, amelynek keretén belül a motorfehérjéket célzó miozin inhibitorokat fejlesztve érnek el komoly eredményeket a gyógyszerfejlesztés terén.

MTA-ELTE Elméleti Biológiai és Evolúciós Ökológiai kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Meszéna Géza egyetemi tanár
ELTE TTK Fizikai Intézet Biológiai Fizikai Tanszék / ELTE TTK Biológiai Intézet Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék
E-mail: geza@angel.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/6326

MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár
ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék
Email: mezeyb@ajk.elte.hu
Telefon: 36-1-411-6518/2635
Honlap: https://mtajogtortenet.elte.hu

A kutatócsoport koncepciójában központi elem a kontinens regionális fejlődésének tükrében a 19. századi Habsburg Birodalom és az Osztrák–Magyar Monarchia keretei között alkotmányos helyét kereső Magyarország jogalkotási, jogalkalmazási, jogtudományi önállóságának vizsgálata. A kiírás szerint a pályázat célja a hazai felsőoktatási intézményekben és kutatási tevékenységet végző közgyűjteményben vagy közintézményben kiemelkedő kutatási eredményeket elért személyek által vezetett tudományos műhelyek kialakítása és működésük támogatása. Célja továbbá a kutatói és oktatói utánpótlás elősegítése (előnyben részesítve a fiatal kutatói utánpótlás-nevelést), az MTA kutatóintézet-hálózata és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés erősítése, a kutatóintézet-hálózat kutatási profiljából hiányzó vagy azt kiegészítő, a magyar tudományos életben újdonságot jelentő témák művelésének támogatása bármely tudományterületen, elsősorban a felfedező kutatások területén.

MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Mező Gábor tudományos tanácsadó
ELTE TTK Kémiai Intézet, Szerves Kémiai Tanszék
E-mail: gmezo@elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/1426

Az ELTE és az MTA közös kutatócsoportja Bruckner Győző akadémikus, Kossuth-díjas egyetemi tanár irányításával jött létre 1961-ben. A Kutatócsoportban elérhetők a folyadék- és szilárdfázisú peptidszintézishez, kromatográfiás elválasztásokhoz, mikroanalitikai-, szerkezeti- és funkcionális jellemzéshez szükséges eszközök, berendezések. A kutatócsoport aktívan részt vesz az ELTE Szerves Kémiai Tanszékén folyó oktatási tevékenységben és az ELTE Kémia Doktori Iskola munkájában is. A szerves kémia oktatása mellett számos peptidkémiai tárgyú kurzus és laborgyakorlat is elérhető a hallgatók számára. A csoport kutatási területe a peptidek, a peptid kimérák és a biokonjugátumok szintézise és szerkezeti jellemzése, a szerkezet-hatás összefüggések felderítése, valamint peptid-antigének előállítása: szintetikus vakcinák, diagnosztikumok és hatóanyagok fejlesztése, a peptid epitópok/gyógyszerhatóanyagok célzott célbajuttatása érdekében. A kutatócsoport célkitűzése fehérjék és polipeptidek szerkezetének, belső dinamikájának és kölcsönhatásainak atomi szintű vizsgálata, korszerű nagyműszeres, valamint elméleti módszerekkel. A vizsgálatokhoz kapcsolódó módszerfejlesztést is végeznek. Számos figyelemreméltó eredményük született egyes nagy biológiai jelentőséggel bíró fehérjék szerkezetvizsgálata során.

MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Miklósi Ádám akadémikus, egyetemi tanár
ELTE TTK Biológiai Intézet, Etológia Tanszék
E-mail: adam.miklosi@ttk.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/1705

A kutya és az ember közti számos viselkedési hasonlóság egy olyan konvergens evolúciós folyamat eredménye, amelynek során a kutya alkalmazkodott az emberi környezethez. Ezen funkcionális hasonlóságok a két faj viselkedéskomplexében nemcsak a fő dimenziókban, de a komponensek, ún. „szocális primitivák” szintjén is tetten érhetők, emellett a kutya ígéretes modellállat az emberi szociális kogníció evolúciójának tanulmányozására is. A kutatócsoport a kutyamodell értelmezési lehetőségeit interdiszciplináris megközelítéssel kívánja tovább szélesíteni. Egyfelől a hagyományos, analitikai felfogást követve a szociális viselkedés alapjaira koncentrálva főképp a humán kötődési viselkedés, az agresszió és a szociokognitív interaktivitás kutyában megjelenő analóg formáit és azok genetikai hátterét vizsgálják a legmodernebb, nem-invazív eljárások alkalmazásával, beleértve a teljes genomanalízist, funkcionális viselkedésgenetikai módszereket és agyi aktivitás mérését (fMRI). Másfelől megkísérlik egy megfelelő szintetikus eljárás alkalmazásával bizonyítani, hogy a kutyán leírt humán-analóg szociális viselkedésformák más, nem biológiai alapon szerveződő ágensek, például a társrobotok emberrel való interakciós képességeit is javítják, hiszen az emberek komplex és főként nyelvi kommunikáción alapuló szociális élete hasonló kihívást jelent a robotok számára, mint amilyenekkel hajdan a kutya szembesült. A kutatást széles körű hazai és nemzetközi kooperációban végzik, melynek eredményeként egy olyan természetes állati modell alapjait kívánják lefektetni, amely döntően hozzájárul az ember evolúció biológiai modellezéséhez, illetve új irányt adhat a robotikai kutatásoknak.

MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Pálfy József akadémikus, egyetemi tanár
ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
E-mail: palfy@elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/8728

A csoport az élővilág régmúltjának és a bioszféra fejlődéstörténetének megismeréséhez járul hozzá magas színvonalú, nemzetközi hatású paleontológiai kutatómunkával. Elsősorban a mezozoikum tengeri gerinctelen állatcsoportjaival, kréta időszaki szárazföldi gerincesekkel, a késő harmadidőszaki Pannon-tó élővilágával, valamint negyedidőszaki gerincesekkel és pollenekkel foglalkozik. Az MTA–MTM Paleontológiai Kutatócsoport 2003. január 1-től működik, kezdetben a kutatások a mezozoós tengeri bioszféra történetére összpontosultak, elsősorban radiolária, brachiopoda és ammonitesz vizsgálatokra, különös figyelemmel az élővilág történetének kulcsfontosságú eseményeire, a kihalások és az evolúciós radiáció időszakaira. A csoport bővülésével a kutatási spektrum folyamatosan szélesedik.

MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Perczel András akadémikus, egyetemi tanár
ELTE TTK Kémiai Intézet, Szerves Kémiai Tanszék
E-mail: perczel@chem.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/1653

A biokémiai folyamatok feltérképezésében elengedhetetlen a résztvevő fehérjék és ligandumaik térszerkezetének atomi szintű vizsgálata. Ehhez korszerű, egymást kiegészítő módszereket (szerves kémiai szintézisek, röntgenkrisztallográfia, fehérje- és "kismolekulás" NMR-, kiroptikai- és vibrációs spektroszkópia, molekulamodellezés) alkalmaznak. Kutatásaik több proteázhoz kapcsolódóan a fehérje-ligand és fehérje-fehérje kölcsönhatások mélyebb megértését célozzák. Míg ezek az enzimek az említett kölcsönhatások kiváló modelljei (pl. kimotripszin család és inhibitorai, prolil-oligopeptidáz család enzimei), fontos szerepet játszanak különböző életfolyamatokban is. A fehérjék feltekeredését meghatározó kölcsönhatások jellemzése céljából kis méretű modellfehérjéket és peptideket vizsgálnak. A kutatások távlati célja az, hogy többek között különböző ferrocének és heterociklusok fehérjekonjugátumait és glikozidjait előállítva, korlátozott preparatív szerves kémiai kapacitásukat felhasználva hozzájáruljanak új, potenciálisan biológiai hatással rendelkező ligandumok kifejlesztéséhez. Ehhez azonban először fel kell deríteni az adott fehérjék és potenciálisan ezekhez kapcsolódó ligandumok atomi részleteit. A vizsgálandó fehérjék körét a kutatócsoport a funkció szempontjából fontos mozgékonyság (kalpasztatin-kalpain és szekurin-szeparáz rendszerek), a biológiai jelentőség, valamint az eddigi kutatási tapasztalataik figyelembevételével határozta meg.

MTA-ELTE-MTM Ökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Podani János akadémikus, egyetemi tanár
ELTE TTK Biológiai Intézet, Növényredszertani és Ökológiai Tanszék
E-mail: janos.podani@ttk.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/8193

Az MTA-ELTE-MTM Ökológiai Kutatócsoport a Magyar Tudományos Akadémia kutatási egysége, melynek befogadó intézményei az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Magyar Természettudományi Múzeum. A csoport részben a korábbi MTA-MTM Állatökológiai Kutatócsoport tagjaiból, részben pedig már az új pályázati periódus során, 2012-ben vagy azóta csatlakozott tagokból áll. Egy részük még kutatói pályája kezdetén tart, doktori (PhD) munkáját végzi, vagy nemrég védte meg értekezését, mások már akadémiai doktori fokozattal vagy egyetemi magántanári címmel bírnak. A csoport vezetője Podani János akadémikus. Kutatásaik a növények, állatok és kórokozók ökológiai viszonyainak feltárására irányulnak. Elméleti, metodológiai, és kísérletes munkáik eredményei az ökológia, valamint számos ezzel kapcsolatos tudományterület (pl. természetvédelmi biológia, agroökológia, viselkedésökológia, taxonómia, epidemiológia) rangos nemzetközi szakfolyóirataiban jelennek meg. A csoport tagjai számos egyetem graduális és doktori képzésében oktatnak vendégelőadóként vagy témavezetőként, valamint tudományos ismeretterjesztő és természetvédelmi tevékenységet is folytatnak. Részletesebb információ és publikációs lista megtalálható a kutatócsoport honlapján.

MTA-ELTE Exobolygórendszerek Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Szabó Gyula tudományos főmunkatárs
ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont
E-mail: szabomgyula@caesar.elte.hu
Telefon: +36-(94)-522-875

A kutatócsoport Exobolygórendszerek vizsgálata európai űrtávcsövekkel című pályázatának célja a magyar részvetel kiszélesítése megerősítése, és új kutatók bevonása az exobolygókutatásba. Az új kutatók becsatlakoznak az új űrtávcsöves missziók (Plato, Ariel) munkabizottságaiba, és számukra lesz elérhető a CHEOPS Open Time és DDT távcsőidő. A kutatócsoport űr-megfigyelések és párhuzamos földi mérések és űr-adatok alapján vizsgálja: az exobolygók szerkezetét, kialakulását, kutassa a csillag-bolygó kölcsönhatásokat, további bolygókat és kis égitesteket (holdakat, gyűrűket) keressen az exobolygó-rendszerekben.

MTA–ELTE-PPKE Ókortudományi Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Szovák Kornél egyetemi docens (PPKE)
Tel: 36-1-411-6500/5870

A kutatócsoport fő célkitűzései az ötéves kutatási periódusban a Magyarországi Középkori Latinság Szótára szócikkeinek összeállítása és kötetté szerkesztett formában való kiadás, valamint Janus Pannonius művei kritikai kiadása további köteteinek megjelentetése illetve előkészítése. Emellett a magyar ókortudomány bibliográfiai adatbázisának üzemeltetése és frissítése és nem utolsó sorban az utánpótlás-nevelés.

MTA-ELTE Geometriai és Algebrai Kombinatorika Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Szőnyi Tamás egyetemi tanrár
ELTE TTK Matematikai Intézet, Számítógéptudományi Tanszék
E-mail: szonyi@cs.elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/8595

A kutatócsoport elsődleges feladata a geometriai és algebrai kombinatorika – különösen a véges geometriából származó, annak eszköztárával, ill. más algebrai módszerekkel támadható problémák – területén végzett alapkutatás, kiemelve az extremális kombinatorikai/ gráfelméleti és stabilitási kérdéseket, q-analógokat, színezéseket, az irányproblémát, véges síkok kombinatorikusan definiált struktúráit (pl. lefogó ponthalmazok), a polinommódszert és a nem feltétlenül desarguesi síkokat. Az eddigiekben a kizártrészposzet-probléma, keresési problémák, projektív és affin lefogó ponthalmazok, affin síkok egész automorfizmusai, csoporttal koordinázható síkba ágyazott 3-hálózatok, valamint pszeudovéletlen sorozatok és bizonyos gráfszínezési kérdések területét vizsgálták. Emellett projektív és affin lefogó ponthalmazok, extremális kombinatorikai struktúrák (speciálisan a metsző halmazrendszerek) és PG(2,q) speciális ponthalmazainak stabilitása, a klasszikus irányprobléma és természetes általánosítása, nagy Rédei típusú lefogó ponthalmazok kettőszelői, szemioválisok, 1-metsző gráfok, Ramsey-típusú problémák, projektív síkok incidenciagráfjának domináló halmazai, algebraigeometriai hibajavító kódok, véges Bol-féle kvázicsoportok vizsgálata volt a célkitűzésük.

MTA-ELTE Középkori Épületek Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Takács Imre egyetemi tanár
ELTE BTK Művészettörténeti Intézet
E-mail: takacs.imre@btk.elte.hu
Tel.: +36-1-411-6500/3247

MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Tél Tamás egyetemi tanár
ELTE TTK Fizikai Intézet, Elméleti Fizikai Tanszék
E-mail: tel@general.elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/6124

A csoport kutatásai 2012-től a térelmélet, a részecskefizika, valamint a statisztikus fizika és a környezetfizika területén folynak. Az ötéves kutatási terv két fő iránya a kvantumtérelmélet és a statisztikus fizika. Az utóbbi években harmadik fő területként a „környezet- és klímamotivált fizika” témája került be a kutatásba. A csoport alapkutatással foglalkozik, melynek társadalmi hasznossága a világ, ezen belül a fizikai rendszerek viselkedésének jobb megértése révén jelenik meg, gazdasági hasznossága részben csak közvetetten, részben pedig csak viszonylag hosszú idő múlva nyilvánul meg. A kutatócsoport együttműködik számos hazai kutatóhellyel (pl. BME Nukleáris Intézet, TTK Elméleti Fizikai Tanszék). Emellett az ELTE-n folyó oktatásban is részt vesznek különböző elméleti fizikai tantárgyak oktatásával, valamint széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek (pl. Ben-Gurion University of the Negev, Izrael, az AixMarseille Egyetem, a University College, London, a CERN és a Genfi Egyetem, a Freie Univ. Berlin, az Oldenburgi, Cottbusi és Hamburgi Egyetemek, és a drezdai Max Planck Intézet).

MTA-SZTE-ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Tomka Béla, egyetemi tanár
Szegedi Tudományegyetem
E-mail: tomka@hist.u-szeged.hu
Tel.: 06 62 544 464 (Szeged), vagy +36-1-372-2500/6874 (tanszéki)

A Globalizációtörténeti Kutatócsoport a Szegedi Tudományegyetem BTK Jelenkortörténeti Tanszékének és az ELTE TÁTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszékének együttműködésére épül. A projekt a globalizációs és territorializációs folyamatokat vizsgálja a 19-20. századi Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. A kutatócsoport különösen azt kívánja megismerni, hogy a) Magyarország miként vett részt a globalizációs és a territorializációs hullámokban; b) melyek voltak a globalizáció kapui, s melyek annak gátjai; c) milyen társadalmi és politikai hatásai voltak a globalizációnak Magyarországon és milyen hatásokkal járt a területiség elvének fokozottabb érvényesítése. A csoport eredményeit évente megrendezendő konferenciákon és műhelyvitákon tervezi a szakmai közönség elé tárni, továbbá köteteket ad ki, melyek a globalizációs és deglobalizációs folyamatokat hosszú távú perspektívában vizsgálják, valamint Facebook oldalt indít a szélesebb közönség informálására.

A kutatócsoport vezetője Tomka Béla, tagjai: Keller Márkus (tanszékvezető, ELTE TÁTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék), Baráth Katalin, Bencsik Péter, Bódy Zsombor, Kalmár Melinda, Koloh Gábor, Nagy Péter és Simonkay Márton.

MTA-ELTE Korszerű Komplex Matematikaoktatás Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Vancsó Ödön habilitált egyetemi docens
ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ
E-mail: vancso.odon@gmail.com
Tel.: (+36 1) 372 2500/8069

A kutatási program fő célja, hogy Varga Tamás hagyatékát megmentsék, és az eltelt három évtizednyi fejlődést abba beépítsék. Kiemelten fontosnak gondolják a kognitív tudományok előrehaladásának, eredményeinek beépítését, az informatika és a modern eszközök térhódításának és meghatározóvá válásának figyelembevételét, valamint Varga Tamás módszereinek kiterjesztését a középiskolai tanulmányokra, mivel ez – bár voltak rá értékes próbálkozások – félbemaradt. A projekt megvalósítása során a fenti elvek mentén elkészített oktatási segédanyagokat hoznak létre, azokat kipróbálják az oktatásban, majd az így bemért – és szükség esetén javított – anyagokat az interneten elérhetővé teszik minden magyar matematikatanár számára. Olyan tanártovábbképzési programot készítenek elő, amely a tanárokat megismerteti munkájukkal és elveikkel, és lehetővé teszi számukra az interaktív tanulást, amit azután majd továbbadhatnak a diákjaiknak. Emellett a nemzetközi színtéren is szeretnék a magyar matematikadidaktikát ismét a régi rangjára emelni. Az első évben a későbbi tevékenységüket megalapozó módszertani kutatásokat végeznek, összesen kilenc kutatócsoportban.

MTA-ELTE Genom Stabilitás Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Vellai Tibor egyetemi tanár
ELTE TTK Biológiai Intézet, Genetikai Tanszék
E-mail: vellai@falco.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/8684

A 2017-ben alakult kutatócsoport célja az öregedési folyamat mechanizmusának feltárása és szabályozásának pontosabb megértése. A kutatócsoport több modellszervezet (D. melanogaster, C. elegans) segítségével vizsgálja a mobilis genetikai elemek (transzpozonok vagy „ugráló gének”) szerepét az öregedésben, valamint a tumorgenezisben. Fő kérdéseik a következők: Milyen mechanizmusokkal tartja kordában a szervezet a transzpozonok genom instabilitást előidéző aktivitását? Hogyan változik ezen mechanizmusok aktivitása az öregedés, illetve egyes betegségek – például a rák – során? Lehetséges-e az öregedést késleltetni a genom stabilitását fenntartó mechanizmusok serkentése által?