Munkavégzéssel kapcsolatos hírek

Munkavégzéssel kapcsolatos hírek

Otthoni munkavégzés lehetőségének biztosítása az adminisztrációs feladatokat ellátó dolgozók körében

Az ELTE mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató), az adminisztrációs feladatokat ellátó Dolgozói számára lehetővé teszi – a távmunkavégzéshez hasonló feltételekkel, de az ebben a dokumentumban foglalt speciális szabályok szerint – az otthoni munkavégzést később meghatározott időtartamig a koronavírus járványos terjedésével összefüggő intézményi rendelkezés alapján. Az otthoni munkavégzés lehetőségével azon adminisztrációs feladatokat ellátó, az ELTE-vel jogviszonyban álló dolgozók élhetnek, akik a jelen utasításban foglalt feltételeket maradéktalanul elfogadják.

A Dolgozó az otthoni munkavégzés során életvitelszerű lakóhelyén, az otthonában tartózkodik, tevékenységét saját számítástechnikai eszközzel végzi, és annak eredményét elektronikusan továbbítja.

A kapcsolattartás módja a Munkáltató által biztosított elektronikus levelezési rendszerben történő kommunikáció. A Dolgozónak kötelessége elektronikus leveleit figyelemmel kísérni munkaidejében, és köteles ezekre érdemi válaszokat adni, megfelelő módon továbbítani azokat, vagy a szükséges adatszolgáltatásokat elvégezni. A Dolgozó köteles munkanapokon, a munkaidejében munkavégzésre rendelkezésre állni, munkát végezni.

Az otthoni munkavégzés feltétele, hogy a Dolgozó részére az otthoni munkavégzéshez szükséges eszközök és a kommunikációs kapcsolat (számítógép és annak tartozékai, internetelérés) rendelkezésre álljanak, azok munkavégzésre alkalmas állapotban legyenek. A Munkáltató a kapcsolattartáshoz az ELTE szerverének elérhetőségét biztosítja. A Munkáltató az otthoni munkavégzéshez szükséges további eszközöket is biztosíthat, egyedi elbírálás alapján, a rendelkezésre álló források erejéig. A Dolgozó a Munkáltató által biztosított munkaeszközök használatát más személyek részére nem engedheti át, köteles azokat rendeltetésszerűen használni, károsodástól megóvni, tárolásukról és őrzésükről megfelelően gondoskodni. A Dolgozó a szabályszerűen – külön írásbeli nyilatkozat vagy jegyzőkönyv alapján – átadott és átvett, a lakásán elhelyezett eszközökért megőrzési felelősséggel tartozik. Az otthoni munkavégzés megszűnése vagy a munkáltató rendelkezése esetén a Dolgozó köteles a rendelkezésére bocsátott eszközöket hiánytalanul visszaszolgáltatni, az átvett eszközökkel elszámolni.

A Dolgozó haladéktalanul tájékoztatni köteles a Munkáltatót minden olyan körülményről, amely a munkavégzését akadályozza vagy kizárja (pl. eszközök vagy hálózat megrongálódása, meghibásodása, energiakimaradás stb). A Dolgozó ezen feltétek meglétét (lakás biztonsága, munkaeszközök, iratok tárolására alkalmas eszközök stb.) biztosítja.

A Dolgozó köteles az otthoni munkavégzéssel összefüggő munkavédelmi előírásokat magára nézve kötelezőnek elfogadni és betartani.

A Dolgozó munkavégzése során köteles minden olyan magatartástól tartózkodni, amely az egészséges és biztonságos munkavégzést akadályozza. A Dolgozó az otthoni munkavégzése során fellépő, munkavégzést akadályozó, vagy baleseti veszélyhelyzetet eredményező rendellenességet, vagy a munkavégzés során bekövetkezett balesetet köteles haladéktalanul a Munkáltatónak bejelenteni, továbbá a veszélyhelyzetet a tőle elvárható módon csökkenteni vagy megszüntetni.

A Dolgozó köteles az otthoni munkavégzés megszűnésekor minden titkos és bizalmas információt tartalmazó iratot, adathordozót visszaszolgáltatni a Munkáltatónak. A Dolgozó csak az otthoni munkavégzéshez feltétlenül szükséges iratokat, adathordozókat jogosult magával vinni a Munkáltató telephelyéről, és gondoskodik azok biztonságos, a Munkáltató előírásai szerinti megőrzéséről. Azokat a dokumentumokat, amelyek az otthoni munkavégzéshez már nem szükségesek, haladéktalanul visszajuttatja a munkáltató telephelyére.

A Dolgozó a Munkáltató titokvédelemmel kapcsolatos előírásait, utasításait maradéktalanul betartja az otthoni munkavégzés során is, szigorúan gondoskodik arról, hogy harmadik fél tudomására azok ne jussanak.

Jelen dokumentumban foglalt feltételeket és felhívásokat valamennyi érintett Dolgozó köteles oly módon magára nézve kötelezőnek elfogadni, hogy elektronikus úton közvetlen felettesének írásban visszaigazoló jelzést küld az otthoni munkavégzéssel érintett első munkanapján.

Változások a szabadság kiadásának rendjében

Az ELTE rektora és kancellárja a szabadságok kiadásának 2020. évi rendjét az Egyetemen 2020. szeptember 1-ig szólóan – a szabadságolási rendről, valamint a jelenlét és a távollét nyilvántartásáról szóló 2/2016. (IV. 18.) számú rektori-kancellári együttes utasításban foglaltaktól eltérően – állapítja meg 2020. március 31-i utasításában.

4/2020. (III. 31.) rektori-kancellári együttes utasítás a szabadságok kiadásának rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2020. szeptember 1-ig szólóan

Foglalkozás-egészségügyi változások

Az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatokat a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig meghosszabbítottuk. Az elmaradó vizsgálatokat az időszak után pótolni fogjuk.

Foglalkozás-egészségügyi orvosunk 2020. március 16. napjától a járványügyi helyzet végéig nem tartja meg személyes rendelését. Ebben az időszakban az ELTE valamennyi rendelőjében a rendelés szünetel. A doktornő e-mailben és 7:00-19:00 közötti időszakban telefonon elérhető, ilyen módon tájékoztatást és – esetlegesen – segítséget tud nyújtani. E-mail és telefonos elérhetőségét dolgozói körlevelünkben elküldtük Önöknek.

Tájékoztató munkahelyi tartózkodással kapcsolatban

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület felhívja az Egyetem munkatársait, hogy munkahelyi tartózkodásuk során fokozott figyelmet fordítsanak a személyi higiéniára, a védőtávolság betartására.

A 2020. március 23-i JOKT TÁJÉKOZTATÓBAN részletezett kötelező távolmaradás, valamint ajánlott/javasolt karantén és távolmaradás az Egyetemtől továbbra is irányadó. Az otthoni munkavégzés a szakterület jellegzetességeihez igazodóan, a vezető jóváhagyásával, a továbbiakban is, széles körben megengedett.

Azoknak a munkatársaknak, akiknek a munkahelyi megjelenése nem nélkülözhető, a törzsidőtől eltérő munkarend megengedett, kerülve ezzel a csúcsidei tömegközlekedéssel járó kockázatokat.

Valamennyi munkatárs a munkahelyén köteles a legalább 1,5 méteres védőtávolságot megtartani, és legalább a forgalmas közös terekben szájat és orrot takaró maszkot, sálat, kendőt viselni. Tekintettel arra, hogy ugyanezt jogszabály is elrendeli a közösségi helyeken – üzletben, közlekedési eszközön –, ezért a maszkot a továbbiakban valamennyi munkatárs maga biztosítja.

Az Egyetem területén a munkavégzést úgy kell kialakítani, hogy a helyiségekben, irodákban az egyidejűleg használt munkaállomások egymástól legalább három méterre legyenek, és a helyiségben huzamos ideig tartózkodó munkatársak számát csökkentsék minimálisra. (Két főnél többen csak a helyiség speciális mérete vagy más adottsága esetén legyenek folyamatos munkavégzésre.)

A helyiségek természetes légcseréjét nyitott ablakokkal kell biztosítani úgy, hogy az egyirányú huzatot kerüljék; ahol a természetes légcsere nem lehetséges, ott korlátozni kell az egyidejűleg helyiségben tartózkodók létszámát és/vagy a szájat-orrot takaró védőeszköz használata kötelező.

Az Egyetem épületeibe a munkatársakon és az épületüzemeltetést, eszközjavítást végző személyeken kívül más csak különösen indokolt esetben léphet be. Az alapfunkció ellátásához szorosan nem tartozó személyekhez (így pl. étel- és csomagfutár) az érintett munkatárs menjen az épület bejáratához.