Tanulmányi ügyek menete

Tanulmányi ügyek menete

Tanulmányi ügyek menete

Az itt nem szereplő ügyeket kérjük, hogy az illetékes szervezeti egység honlapján feltüntetett tájékoztatóknak megfelelően indítsák el.

Távolléti oktatásban való részvételi kérelem

A távolléti oktatás célja, hogy az olyan élethelyzetben lévő hallgatók, akiknek a fizikai jelenléte nem megoldható (pl. a Magyarországra való beutazása akadályba ütközik, vagy egészségügyi állapota miatt akadályba ütközik a jelenléttel folyó oktatásban való részvétele), a tanulmányi és vizsgakötelezettségeiket teljesíteni tudják.

Távolléti oktatás a kivételes tanulmányi rend keretében folytatható (HKR 74. §). A kivételes tanulmányi rend egy eljárásban legfeljebb egy félévre engedélyezhető, de megismételhető. A kivételes tanulmányi rendről szóló kérelemben tárgyanként föl kell tüntetni a hallgató tanulmányainak tervezett ütemezését, a kért kedvezményeket, csatolni kell tárgyanként a tárgyfelelős oktató előzetes támogatását, valamint a kérelem indokát alátámasztó igazolásokat, egyéb dokumentumokat. A kérelem benyújtásának módjáról a kari honlapon vagy Tanulmányi Hivatalban kérhet tájékoztatást.


Digitális dokumentumok hallgató általi AVDH hitelesítése

Ha Ön magyar állampolgár, vagy olyan külföldi állampolgár, aki rendelkezik magyarországi ügyfélkapuval, az elektronikus pdf fájlt az úgy nevezett AVDH hitelesítéssel tudja ellátni. A hitelesítést ingyenesen ezen a webhelyen lehet megtenni. A hitelesítés során válassza a „Hiteles PDF” lehetőséget, fogadja el az ÁSZF-et, és töltse fel pdf-et (max 20 MB). Ekkor átirányításra kerül az ügyfékapu azonosító felületére, ahol a saját ügyfélkapujához tartozó felhasználónév és jelszó megadásával a hitelesítés megtörténik. A hitelesített űrlapot letöltheti vagy saját mail címére átküldetheti.


kérelem, pályázat benyújtása

igénylés módja

Ha van Neptun-kérvény, akkor azzal, ennek hiányában az illetékes szervezeti egység honlapján közzétetteknek megfelelően kezdeményezhető, szükség szerint a mellékelendő anyagok csatolásával. Ha a kar a kérelem, pályázat benyújtására sablont, meghatározott tartalmú űrlapot alkalmaz, kérjük ezek használatát.

ügyintézés

Az eljárás során szükség lehet a hallgatóval való kommunikációra, amely történhet telefonon, vagy elektronikusan (személyes Neptun-üzenetben vagy a Neptunban megadott e-mail-címen). A döntés kézbesítése elektronikusan történik. Kivételt képez a hallgatói jogviszony megszüntetéséről szóló döntés, amely tértivevényes postai küldeményként kerül kézbesítésre.


jogviszony- és egyéb igazolás

igénylés módja

Az igazolások igényelhetők:

ügyintézés

Az igazolások az erre a tanévre megállapított térítési és szolgáltatási díjak alapján díjkötelesek lehetnek.


árvaellátás, egyéb hatósági igazolás kitöltése, hitelesítése

igénylés módja

Az igazolás kitöltethető személyesen a Quaestura ügyfélszolgálatain vagy beküldhető postai úton a Quaestura Iroda levelezési címére (1364 Budapest Pf. 109.).

ügyintézés

A postán beküldött igazolások a kitöltést követően postai úton kerülnek visszaküldésre. Az igazolás postázása postai szolgáltatási díj (1.000 Ft) megfizetése ellenében történik.


diákigazolvány érvényesítése

A diákigazolványok a Quaestura Irodában érvényesíthetők az adott félév szorgalmi időszakának első napjától, folyamatosan az érvényességi idő utolsó napjáig.


új diákigazolvány átvétele

A legyártott diákigazolványok átvehetők személyesen a központi Quaestura Irodában (1053 Budapest, Egyetem tér 5.). 

Igény esetén az érvényesített diákigazolvány kipostázása kérhető (részletek). A diákigazolvány postázása postai szolgáltatási díj (1.200 Ft) megfizetése ellenében történik.


ideiglenes diákigazolvány kiállítása

igénylés módja

Személyesen a Quaestura ügyfélszolgálatain vagy a Qtéren ügyet indítva igényelhető. Kérjük, hogy a Q-téren tüntesse fel, hogy elektronikusan vagy postai úton kéri az igazolást, ennek hiányában az igazolás postázásra kerül. Ha elektronikusan igényli, úgy az igazolás a Q-téren indított ügyhöz kerül feltöltésre, ahonnan letölthető. A jogviszony-igazolás postai úton történő továbbítása díjköteles (1.000 Ft).


számlakérő nyilatkozat

igénylés módja

Az aláírt nyilatkozatot eredeti példányban kell eljuttatni a Tanulmányi/Doktori Hivatalba. A nyilatkozat leadása történhet postai úton, vagy ha az adott kari Hivatala erre lehetőséget biztosít, akkor személyesen a kari honlapon közzétett módon. Akadályoztatás esetén az aláírt nyilatkozat szkennelt példányát kell eljuttatni a Tanulmányi/Doktori hivatalba, de ez esetben az akadályoztatás elhárultát követően az eredeti példányt le kell adni.

ügyintézés

A számlakérő nyilatkozat beérkezése után a számla kiállításra kerül a Neptun-rendszerben, majd postával kerül továbbításra.


oklevél kiadása nyelvvizsga bemutatása esetén

igénylés módja

A korábban nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzett volt hallgatók a Tanulmányi Hivatalban személyesen benyújtott, vagy a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére megküldött kitöltött kéreleműrlap és nyelvvizsga-bizonyítvány megküldésével.

ügyintézés

Az esetlegesen szükséges adategyeztetést követően az oklevél és kísérődokumentumok személyesen vehetők át a Tanulmányi Hivatalban. Külön erre irányuló kérés esetén lehet tértivevényes postai úton való kézbesítést kérni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet ez esetben a tértivevény valósítja meg.


oklevél kiállítása nyelvvizsga nélkül

A 2020. évi LVIII. törvény 79. § (10) bekezdése és a 350/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet alapján a nyelvvizsga hiányában ki nem adott oklevelek a 2021. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgával rendelkezők részére kiadhatóvá válnak.

Ha Ön korábban, az elmúlt években 2021. augusztus 31-ével bezárólag bármikor sikeres záróvizsgát tett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen vagy valamelyik jogelődjén, és nyelvvizsga hiányában nem kapta meg oklevelét, kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a következőket, és eszerint járjon el.


doktori képzésben fokozatszerzésről szóló határozat

igénylés módja

A doktorandusz külön kérése nélkül, hivatalból indul.

ügyintézés

Az Oktatási Igazgatóság postai úton küldi meg a Neptun-rendszerben tárolt lakcímre.


információ, tájékoztatás kérése

Személyesen, e-mailben vagy – ha ilyen lehetőség van – telefonon az illetékes iroda kereshető.


diákhitel-szerződés leadása

A Quaestura ügyfélszolgálatain személyesen leadható.


ösztöndíjszerződés / képzési szerződés aláírása

A Tanulmányi/Doktori Hivatalban személyesen. Kivételes tanulmányi rendben történő távolléti oktatás engedélyezése esetén a Tanulmányi/Doktori Hivatal e-mailen megküldi a hallgatónak az Egyetem részéről aláírt szerződést, aki kinyomtatja és aláírja, majd a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címéről visszaküldi postán vagy a Tanulmányi/Doktori Hivatal e-mail-címére. E-mail esetén az eredeti példányt a hallgatónak a távolléti engedély lejártát követően le kell adni!


hibás utalás

igénylés módja

Az utalással kapcsolatos ügyintézés indítható

ügyintézés

A bizonylat alapján a tétel azonosítása és hallgatói gyűjtőszámlára helyezés.


fellebbezés egyetemi elsőfokú döntés ellen

igénylés módja

A Neptunban erre nyitva álló felületen, vagy ilyen hiányában a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság e-mail-címére (hjb@kancellaria.elte.hu). A fellebbezésnek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat: a hallgató neve, Neptun-kódja, lakcíme, alapkarának megnevezése, azon határozat azonosítója, amely ellen jogorvoslattal kíván élni, a jogorvoslatkérés indokai, célja.

ügyintézés

Három munkanapon belül a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság visszajelzi a fellebbezés megérkezését. Személyes meghallgatás nélküli döntéshozatalt követően a döntés Neptunban vagy e-mailben kerül megküldésre.


speciális szükségletű hallgató regiszrációja

igénylés módja

A kari fogyatékosügyi koordinátornál személyesen, kivételes tanulmányi rend keretében engedélyezett távolléti oktatás esetén a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről a kari fogyatékosügyi koordinátor e-mail-címére megküldendő a hallgató a speciális szükségletét igazoló szakvélemény és a kitöltött nyomtatványok.

ügyintézés

A kari fogyatékosügyi koordinátor kiállítja a hallgató személyre szabott igazolását a speciális szükségleteiről és az igénybe vehető kedvezményekről, amelyet aláírva visszaad, távollét esetén szkennelve visszaküldi a hallgató e-mail-címére.


fogyatékosügyi koordinátortól segítségkérés a tanulmányok, vizsga teljesítéséhez

A kari koordinátor e-mailes vagy telefonos elérhetőségén; a vizsgához segítő kérése esetén az igényt legkésőbb a vizsgát megelőző negyedik munkanapig kell jelezni.


Neptun-jelszó

Első vagy elfelejtett jelszó esetén a Neptunba történő bejelentkezéskor a „Belépés”-t választva megjelenő oldalon a Neptun ’Új jelszó’ szolgáltatásával igényelhető az ott felsorolt személyes adatok birtokában. Probléma esetén a Quaestura ügyfélszolgálatain személyesen is átvehető.


tajkártya igénylés (Stipendium Hungaricum, Keresztény Ösztöndíj, szomszédos országbeliek)

igénylés módja

A Qtéren a szükséges dokumentumok feltöltésével igényelhető.

ügyintézés

Igénylés alapján az egészségügyi hatóság által adott TAJ szám a Neptunban kerül rögzítésre.


felvételi díj befizetése

A karok honlapján a felvételi információknál megadott számlaszámon és közleménnyel átutalással teljesíthető.


oklevélmásodlat kiállítása

igénylés módja

Kezdeményezhető a kitöltött kéreleműrlappal és a szolgáltatási díj (10.000 Ft) átutalásának igazolásával a Tanulmányi Hivatalban. Kivételesen, indokolt esetben mindezeket e-mailen megküldve a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére.

ügyintézés

Az oklevélmásodlat helyben kerül átadásra vagy ilyen kérés esetén tértivevényes postázásra a kéreleműrlapon megadott címre. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet ez esetben a tértivevény valósítja meg.


oklevélmelléklet-másodlat kiállítása

igénylés módja

Kezdeményezhető a kitöltött kéreleműrlappal, a szolgáltatási díj (10.000 Ft) átutalásának igazolásával és az oklevél másolatának csatolásával a Tanulmányi Hivatalban személyesen, vagy e-mailen megküldve a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére.

ügyintézés

Az oklevélmelléklet-másodlat helyben kerül átadásra vagy ilyen kérés esetén tértivevényes postázásra a kéreleműrlapon megadott címre. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet ez esetben a tértivevény valósítja meg.


hibás oklevél javítása

igénylés módja

Kezdeményezhető a kitöltött kéreleműrlap és az eredeti oklevél Tanulmányi Hivatalban való bemutatásával vagy postai úton történő megküldésével a Tanulmányi Hivatal részére.

ügyintézés

Az oklevél helyben kerül átadásra vagy ilyen kérés esetén tértivevényes postázásra a kéreleműrlapon megadott címre. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet ez esetben a tértivevény valósítja meg.


megváltozott születési anyakönyvi adat miatti új oklevél kiállítása

igénylés módja

Kizárólag akkor kezdeményezhető, ha a megváltozott adat visszamenőleges hatályú! Kezdeményezhető a kitöltött kéreleműrlappal, a szolgáltatási díj (10.000 Ft) átutalásának igazolásával, az új anyakönyv másolatának és az eredeti oklevélnek a Tanulmányi Hivatalban való bemutatásával vagy postai úton történő megküldésével a Tanulmányi Hivatal részére.

ügyintézés

Az oklevél helyben kerül átadásra vagy ilyen kérés esetén tértivevényes postázásra a kéreleműrlapon megadott címre. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet ez esetben a tértivevény valósítja meg.


oklevél-, oklevélmelléklet-, bizonyítványmásolat kiállítása

A másolat nem egyenértékű az eredeti okirattal, mindössze azt tanúsítja, hogy a másolat képe megegyezik az eredetivel. Kezdeményezhető a kitöltött kéreleműrlappal és az eredeti oklevél / oklevélmelléklet / bizonyítvány Tanulmányi Hivatalban való bemutatásával. Kivételesen indokolt esetben a kitöltött kéreleműrlapot, az oklevél / oklevélmelléklet / bizonyítvány másolatát e-mailben megküldve a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére. Hiteles másolat készíttethető a közjegyzőknél is.

kéreleműrlap (oklevél-, vagy oklevélmelléklet-másolat)
kéreleműrlap (bizonyítványmásolat)