Tanulmányi ügyek menete

Tanulmányi ügyek menete

Az alább felsorolt ügytípusok esetében korábban gyakori vagy elvárt volt a személyes vagy postai úton történő ügyintézés. A veszélyhelyzet ideje alatt kérjük hallgatóinkat, hogy a lentiek szerint kezdeményezzenek ügyintézést. Az itt nem szereplő ügyeket kérjük, hogy az illetékes szervezeti egység honlapján feltüntetett elektronikus elérhetőségeken keresztül indítsák el.

kérelem, pályázat benyújtása

igénylés módja

Ha van Neptun-kérvény, akkor azzal, ennek hiányában az illetékes szervezeti egység felé a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről kezdeményezhető, szükség szerint a mellékelendő anyagok csatolásával. Ha a kar a kérelem, pályázat benyújtására sablont, meghatározott tartalmú űrlapot alkalmaz, kérjük ezek használatát.

ügyintézés

Szükség szerint a hallgatóval való elektronikus vagy telefonos kommunikáció, hiánypótlás; a döntés kézbesítése elektronikusan történik. Kivételt képez a hallgatói jogviszony megszüntetéséről szóló döntés, amely tértivevényes postai küldeményként kerül kézbesítésre.


jogviszony- és egyéb igazolás

igénylés módja

Az igazolások igényelhetők:

  • jogviszony-igazolás esetén a Qtéren ügyet indítva. Kérjük, tüntesse fel, hogy elektronikusan vagy postai úton kéri az igazolást, ennek hiányában az igazolás postázásra kerül. Ha elektronikusan igényli, úgy a Neptunban megadott e-mail-címére küldjük. A jogviszony-igazolás postai úton történő továbbítása díjköteles (650 Ft);
  • lakhatási igazolás esetén a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről a kollégiumvezető e-mail-címére írva;
  • teljesítés- és egyéb igazolás esetén a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére írva.

ügyintézés

Az igazolások az erre a tanévre megállapított térítési és szolgáltatási díjak alapján díjkötelesek lehetnek. A postai küldemények feladására legfeljebb hetente egy alkalommal kerül sor, kérjük, ezt vegyék figyelembe a postázás kérésekor!


árvaellátás, egyéb hatósági igazolás kitöltése, hitelesítése

igénylés módja

A gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik, így azok igazolása nem szükséges.
Egyéb igazolást a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről elküldve a kitöltendő dokumentumot a Quaestura Iroda e-mail-címére (quaestura@elte.hu), feltüntetve, hogy elektronikus vagy papír alapon szükséges-e az igazolás.

ügyintézés

Hallgatói igény szerint az igazolás kiküldésére elektornikusan vagy postai úton kerül sor. A postai küldemények feladására legfeljebb hetente egy alkalommal kerül sor, kérjük, ezt vegyék figyelembe a postázás kérésekor!


diákigazolvány érvényesítése

Nem kezdeményezhető, az 2019/2020-as tanév I. félévében érvényesített igazolványok érvényesek a veszélyhelyzet végét követő 15 napig.


új diákigazolvány átvétele

Nem kezdeményezhető, a diákigazolványok kiadása visszavonásig szünetel.


ideiglenes diákigazolvány kiállítása

igénylés módja

A Qtéren ügyet indítva igényelhető. Kérjük, tüntesse fel, hogy elektronikusan vagy postai úton kéri az igazolást, ennek hiányában az igazolás postázásra kerül. Ha elektronikusan igényli, úgy a Neptunban megadott e-mail-címére küldjük. A jogviszony-igazolás postai úton történő továbbítása díjköteles (650 Ft). A postai küldemények feladására legfeljebb hetente egy alkalommal kerül sor, kérjük, ezt vegyék figyelembe a postázás kérésekor!

ügyintézés

A postai küldemények feladására legfeljebb hetente egy alkalommal kerül sor, kérjük, ezt vegyék figyelembe a postázás kérésekor!


számlakérő nyilatkozat

igénylés módja

Az eredeti aláírt nyilatkozat szkennelése a Tanulmányi/Doktori Hivatal e-mail-címére. A veszélyhelyzetet követően az eredeti példányt le kell adni.

ügyintézés

A számlakérő nyilatkozat beérkezése után a számla kiállításra kerül a Neptun-rendszerben, majd postával kerül továbbításra.


oklevél kiadása

igénylés módja

A 2019/2020-as tanév II. félévében végzők esetén nem szükséges kezdeményezni.
Doktori képzésben az avatás és oklevélkibocsátás szünetel.
A korábban nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzett volt hallgatók a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére megküldött kitöltött kéreleműrlap és nyelvvizsga-bizonyítvány másolatának megküldésével.

ügyintézés

Az esetlegesen szükséges adategyeztetést követően az oklevél és kísérődokumentumok tértivevényes postázása a Neptun-rendszerben tárolt állandó lakcímre – a korábban nyelvvizsga hiány miatt oklevelet nem szerzettek esetén a kéreleműrlapon megadott címre – történik. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet ez esetben a tértivevény valósítja meg.


doktori képzésben fokozatszerzésről szóló határozat

igénylés módja

A doktorandusz külön kérése nélkül, hivatalból indul.

ügyintézés

Az Oktatási Igazgatóság postai úton küldi meg a Neptun-rendszerben tárolt lakcímre.


nyelvvizsga bemutatása

A nyelvvizsga-bizonyítvány szkennelt képét a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről kell eljuttatni a Tanulmányi/Doktori Hivatal e-mail-címére.


információ, tájékoztatás kérése

E-mailben vagy – ha ilyen lehetőség van – telefonon az illetékes iroda kereshető.


diákhitel-szerződés aláírása

Az Egyetemen keresztül nem lehetséges; a Diákhitel Központ tájékoztatása alapján a Neptunból indítható elektronikus aláírás ügyfélkapu segítségével. Ügyfélkapus regisztráció hiányában a Diákhitel Direkten keresztül a Hiteligénylés menüpontban is ki lehet tölteni. Ebben az esetben nagyobb postahelyeken, illetve együttműködő bankok, takarékszövetkezetek kijelölt fiókjaiban kell leadnia kinyomtatott hiteligénylését. A hitelszerződés megkötésére közokiratban foglalt meghatalmazás útján is van lehetőség.
Diákhitel Központ Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-9999944 (helyi tarifával hívható, külföldről és belföldön is) Hívható: hétfő–péntek 8.00–16.00


ösztöndíjszerződés / képzési szerződés aláírása

A Tanulmányi/Doktori Hivatal e-mailen megküldi a hallgatónak az Egyetem részéről aláírt szerződést, aki kinyomtatja és aláírja, majd a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címéről visszaküldi a Tanulmányi/Doktori Hivatal e-mail-címére. Az eredeti példányt a hallgatónak a veszélyhelyzetet követően le kell adni.


hibás utalás

igénylés módja

Az utalással kapcsolatos ügyintézés indítható

ügyintézés

A bizonylat alapján a tétel azonosítása és hallgatói gyűjtőszámlára helyezés.


fellebbezés egyetemi elsőfokú döntés ellen

igénylés módja

A Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság e-mail-címére (hjb@kancellaria.elte.hu). A fellebbezésnek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat: a hallgató neve, Neptun-kódja, lakcíme, alapkarának megnevezése, azon határozat azonosítója, amely ellen jogorvoslattal kíván élni, a jogorvoslatkérés indokai, célja.

ügyintézés

Három munkanapon belül a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság visszajelzi a fellebbezés megérkezését. Személyes meghallgatás nélküli döntéshozatalt követően a döntés Neptunban vagy e-maliben kerül megküldésre.


speciális szükségletű hallgató regiszrációja

igénylés módja

A Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről a kari fogyatékosügyi koordinátor e-mail-címére megküldendő a hallgató a speciális szükségletét igazoló szakvélemény és a kitöltött& nyomtatványok.

ügyintézés

A kari fogyatékosügyi koordinátor kiállítja a hallgató személyre szabott igazolását a speciális szükségleteiről és az igénybe vehető kedvezményekről, amelyet aláír, majd szkennelve visszaküldi a hallgató e-mail-címére.


fogyatékosügyi koordinátortól segítségkérés a tanulmányok, vizsga teljesítéséhez

A kari koordinátor e-mailes vagy telefonos elérhetőségén; a vizsgához segítő kérése esetén az igényt legkésőbb a vizsgát megelőző negyedik munkanapig kell jelezni.


Neptun jelszó

Qtéren az új jelszó szolgáltatással igényelhető. Ha nem sikerül, akkor a Quaestura Iroda e-mail-címére (quaestura@elte.hu) küldhető jelzés.


tajkártya igénylés (Stipendium Hungaricum, Keresztény Ösztöndíj, szomszédos országbeliek)

igénylés módja

A Qtéren a szükséges dokumentumok feltöltésével igényelhető.

ügyintézés

Igénylés alapján az egészségügyi hatóság által adott tajszám a Neptunban kerül rögzítésre.


felvételi díj befizetése

A karok honlapján a felvételi információknál megadott számlaszámon és közleménnyel átutalással teljesíthető.


oklevélmásodlat kiállítása

igénylés módja

Kezdeményezhető a kitöltött kéreleműrlap, a szolgáltatási díj (10.000 Ft) és az illeték (2000 Ft) átutalással való megfizetésének igazolása e-mailen történő megküldésével a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére.

ügyintézés

Az oklevélmásodlat tértivevényes postázása a kéreleműrlapon megadott címre történik. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet ez esetben a tértivevény valósítja meg.


oklevélmelléklet-másodlat kiállítása

igénylés módja

Kezdeményezhető a kitöltött kéreleműrlap, az oklevél másolata és a szolgáltatási díj (10.000 Ft) átutalással való megfizetésének igazolása e-mailen történő megküldésével a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére.

ügyintézés

Az oklevélmelléklet-másodlat tértivevényes postázása a kéreleműrlapon megadott címre történik. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet ez esetben a tértivevény valósítja meg.


hibás oklevél javítása

igénylés módja

Kezdeményezhető a kitöltött kéreleműrlap és az eredeti oklevél postai úton történő megküldésével a Tanulmányi Hivatal részére.

ügyintézés

Az oklevél tértivevényes postázása a kéreleműrlapon megadott címre történik. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet ez esetben a tértivevény valósítja meg.


megváltozott születési anyakönyvi adat miatti új oklevél kiállítása

igénylés módja

Kezdeményezhető a kitöltött kéreleműrlap, az új anyakönyv másolata és az eredeti oklevél postai úton történő megküldésével a Tanulmányi Hivatal részére.

ügyintézés

Az oklevél tértivevényes postázása a kéreleműrlapon megadott címre történik. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet ez esetben a tértivevény valósítja meg.


oklevél-, oklevélmelléklet-, bizonyítványmásolat kiállítása

A másolatkiálltás szünetel. Hiteles másolat készíttethető a közjegyzőknél.