Tanulmányi ügyek menete

Tanulmányi ügyek menete

Az alább felsorolt ügytípusok esetében korábban gyakori vagy elvárt volt a személyes vagy postai úton történő ügyintézés. A veszélyhelyzet ideje alatt kérjük hallgatóinkat, hogy a lentiek szerint kezdeményezzenek ügyintézést. Az itt nem szereplő ügyeket kérjük, hogy az illetékes szervezeti egység honlapján feltüntetett elektronikus elérhetőségeken keresztül indítsák el.

kérelem, pályázat benyújtása

igénylés módja

Ha van Neptun-kérvény, akkor azzal, ennek hiányában az illetékes szervezeti egység felé a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről kezdeményezhető, szükség szerint a mellékelendő anyagok csatolásával. Ha a kar a kérelem, pályázat benyújtására sablont, meghatározott tartalmú űrlapot alkalmaz, kérjük ezek használatát.

ügyintézés

Szükség szerint a hallgatóval való elektronikus vagy telefonos kommunikáció, hiánypótlás; a döntés kézbesítése elektronikusan történik. Kivételt képez a hallgatói jogviszony megszüntetéséről szóló döntés, amely tértivevényes postai küldeményként kerül kézbesítésre.


jogviszony- és egyéb igazolás

igénylés módja

Az igazolások igényelhetők:

  • jogviszony-igazolás esetén a Qtéren ügyet indítva. Kérjük, tüntesse fel, hogy elektronikusan vagy postai úton kéri az igazolást, ennek hiányában az igazolás postázásra kerül. Ha elektronikusan igényli, úgy a Neptunban megadott e-mail-címére küldjük. A jogviszony-igazolás postai úton történő továbbítása díjköteles (650 Ft);
  • lakhatási igazolás esetén a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről a kollégiumvezető e-mail-címére írva;
  • teljesítés- és egyéb igazolás esetén a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére írva.

ügyintézés

Az igazolások az erre a tanévre megállapított térítési és szolgáltatási díjak alapján díjkötelesek lehetnek. A postai küldemények feladására legfeljebb hetente egy alkalommal kerül sor, kérjük, ezt vegyék figyelembe a postázás kérésekor!


árvaellátás, egyéb hatósági igazolás kitöltése, hitelesítése

igénylés módja

A gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik, így azok igazolása nem szükséges.
Egyéb igazolást a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről elküldve a kitöltendő dokumentumot a Quaestura Iroda e-mail-címére (quaestura@elte.hu), feltüntetve, hogy elektronikus vagy papír alapon szükséges-e az igazolás.

ügyintézés

Hallgatói igény szerint az igazolás kiküldésére postai úton kerül sor. A postai küldemények feladására legfeljebb hetente egy alkalommal kerül sor, kérjük, ezt vegyék figyelembe a postázás kérésekor!


diákigazolvány érvényesítése

Nem kezdeményezhető, az 2019/2020-as tanév I. félévében érvényesített igazolványok érvényesek a veszélyhelyzet végét követő 180 napig.


új diákigazolvány átvétele

Nem kezdeményezhető, a diákigazolványok kiadása visszavonásig szünetel.


ideiglenes diákigazolvány kiállítása

igénylés módja

A Qtéren ügyet indítva igényelhető. Kérjük, tüntesse fel, hogy elektronikusan vagy postai úton kéri az igazolást, ennek hiányában az igazolás postázásra kerül. Ha elektronikusan igényli, úgy a Neptunban megadott e-mail-címére küldjük. A jogviszony-igazolás postai úton történő továbbítása díjköteles (650 Ft). A postai küldemények feladására legfeljebb hetente egy alkalommal kerül sor, kérjük, ezt vegyék figyelembe a postázás kérésekor!

ügyintézés

A postai küldemények feladására legfeljebb hetente egy alkalommal kerül sor, kérjük, ezt vegyék figyelembe a postázás kérésekor!


számlakérő nyilatkozat

igénylés módja

Az eredeti aláírt nyilatkozat szkennelése a Tanulmányi/Doktori Hivatal e-mail-címére. A veszélyhelyzetet követően az eredeti példányt le kell adni.

ügyintézés

A számlakérő nyilatkozat beérkezése után a számla kiállításra kerül a Neptun-rendszerben, majd postával kerül továbbításra.


oklevél kiadása nyelvvizsga bemutatása esetén

igénylés módja

A 2019/2020-as tanév II. félévében végzők esetén nem szükséges kezdeményezni.
Doktori képzésben az avatás és oklevélkibocsátás szünetel.
A korábban nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzett volt hallgatók a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére megküldött kitöltött kéreleműrlap és nyelvvizsga-bizonyítvány másolatának megküldésével.

ügyintézés

Az esetlegesen szükséges adategyeztetést követően az oklevél és kísérődokumentumok tértivevényes postázása a Neptun-rendszerben tárolt állandó lakcímre – a korábban nyelvvizsga hiány miatt oklevelet nem szerzettek esetén a kéreleműrlapon megadott címre – történik. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet ez esetben a tértivevény valósítja meg.


oklevél kiállítása nyelvvizsga nélkül

A Kormány 101/2020. (IV. 10.) rendelete alapján a nyelvvizsga hiányában ki nem adott oklevelek a záróvizsgával rendelkezők részére kiadhatóvá válnak.

Ha Ön korábban, az elmúlt években bármikor sikeres záróvizsgát tett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen vagy valamelyik jogelődjén, és nyelvvizsga hiányában nem kapta meg oklevelét, kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a következőket, és eszerint járjon el.


doktori képzésben fokozatszerzésről szóló határozat

igénylés módja

A doktorandusz külön kérése nélkül, hivatalból indul.

ügyintézés

Az Oktatási Igazgatóság postai úton küldi meg a Neptun-rendszerben tárolt lakcímre.


nyelvvizsga bemutatása

A nyelvvizsga-bizonyítvány szkennelt képét a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről kell eljuttatni a Tanulmányi/Doktori Hivatal e-mail-címére.


információ, tájékoztatás kérése

E-mailben vagy – ha ilyen lehetőség van – telefonon az illetékes iroda kereshető.


diákhitel-szerződés aláírása

Az Egyetemen keresztül nem lehetséges; a Diákhitel Központ tájékoztatása alapján a Neptunból indítható elektronikus aláírás ügyfélkapu segítségével. Ügyfélkapus regisztráció hiányában a Diákhitel Direkten keresztül a Hiteligénylés menüpontban is ki lehet tölteni. Ebben az esetben nagyobb postahelyeken, illetve együttműködő bankok, takarékszövetkezetek kijelölt fiókjaiban kell leadnia kinyomtatott hiteligénylését. A hitelszerződés megkötésére közokiratban foglalt meghatalmazás útján is van lehetőség.
Diákhitel Központ Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-9999944 (helyi tarifával hívható, külföldről és belföldön is) Hívható: hétfő–péntek 8.00–16.00


ösztöndíjszerződés / képzési szerződés aláírása

A Tanulmányi/Doktori Hivatal e-mailen megküldi a hallgatónak az Egyetem részéről aláírt szerződést, aki kinyomtatja és aláírja, majd a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címéről visszaküldi a Tanulmányi/Doktori Hivatal e-mail-címére. Az eredeti példányt a hallgatónak a veszélyhelyzetet követően le kell adni.


hibás utalás

igénylés módja

Az utalással kapcsolatos ügyintézés indítható

ügyintézés

A bizonylat alapján a tétel azonosítása és hallgatói gyűjtőszámlára helyezés.


fellebbezés egyetemi elsőfokú döntés ellen

igénylés módja

A Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság e-mail-címére (hjb@kancellaria.elte.hu). A fellebbezésnek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat: a hallgató neve, Neptun-kódja, lakcíme, alapkarának megnevezése, azon határozat azonosítója, amely ellen jogorvoslattal kíván élni, a jogorvoslatkérés indokai, célja.

ügyintézés

Három munkanapon belül a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság visszajelzi a fellebbezés megérkezését. Személyes meghallgatás nélküli döntéshozatalt követően a döntés Neptunban vagy e-maliben kerül megküldésre.


speciális szükségletű hallgató regiszrációja

igénylés módja

A Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről a kari fogyatékosügyi koordinátor e-mail-címére megküldendő a hallgató a speciális szükségletét igazoló szakvélemény és a kitöltött nyomtatványok.

ügyintézés

A kari fogyatékosügyi koordinátor kiállítja a hallgató személyre szabott igazolását a speciális szükségleteiről és az igénybe vehető kedvezményekről, amelyet aláír, majd szkennelve visszaküldi a hallgató e-mail-címére.


fogyatékosügyi koordinátortól segítségkérés a tanulmányok, vizsga teljesítéséhez

A kari koordinátor e-mailes vagy telefonos elérhetőségén; a vizsgához segítő kérése esetén az igényt legkésőbb a vizsgát megelőző negyedik munkanapig kell jelezni.


Neptun jelszó

Qtéren az új jelszó szolgáltatással igényelhető. Ha nem sikerül, akkor a Quaestura Iroda e-mail-címére (quaestura@elte.hu) küldhető jelzés.


tajkártya igénylés (Stipendium Hungaricum, Keresztény Ösztöndíj, szomszédos országbeliek)

igénylés módja

A Qtéren a szükséges dokumentumok feltöltésével igényelhető.

ügyintézés

Igénylés alapján az egészségügyi hatóság által adott tajszám a Neptunban kerül rögzítésre.


felvételi díj befizetése

A karok honlapján a felvételi információknál megadott számlaszámon és közleménnyel átutalással teljesíthető.


oklevélmásodlat kiállítása

igénylés módja

Kezdeményezhető a kitöltött kéreleműrlap, a szolgáltatási díj (10.000 Ft) és az illeték (2000 Ft) átutalással való megfizetésének igazolása e-mailen történő megküldésével a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére.

ügyintézés

Az oklevélmásodlat tértivevényes postázása a kéreleműrlapon megadott címre történik. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet ez esetben a tértivevény valósítja meg.


oklevélmelléklet-másodlat kiállítása

igénylés módja

Kezdeményezhető a kitöltött kéreleműrlap, az oklevél másolata és a szolgáltatási díj (10.000 Ft) átutalással való megfizetésének igazolása e-mailen történő megküldésével a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére.

ügyintézés

Az oklevélmelléklet-másodlat tértivevényes postázása a kéreleműrlapon megadott címre történik. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet ez esetben a tértivevény valósítja meg.


hibás oklevél javítása

igénylés módja

Kezdeményezhető a kitöltött kéreleműrlap és az eredeti oklevél postai úton történő megküldésével a Tanulmányi Hivatal részére.

ügyintézés

Az oklevél tértivevényes postázása a kéreleműrlapon megadott címre történik. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet ez esetben a tértivevény valósítja meg.


megváltozott születési anyakönyvi adat miatti új oklevél kiállítása

igénylés módja

Kezdeményezhető a kitöltött kéreleműrlap, az új anyakönyv másolata és az eredeti oklevél postai úton történő megküldésével a Tanulmányi Hivatal részére.

ügyintézés

Az oklevél tértivevényes postázása a kéreleműrlapon megadott címre történik. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet ez esetben a tértivevény valósítja meg.


oklevél-, oklevélmelléklet-, bizonyítványmásolat kiállítása

A másolatkiálltás szünetel. Hiteles másolat készíttethető a közjegyzőknél.