Tanulmányi ügyek menete

Tanulmányi ügyek menete

Az alább felsorolt ügytípusok esetében korábban gyakori vagy elvárt volt a személyes vagy postai úton történő ügyintézés. A járványügyi helyzet ideje alatt kérjük hallgatóinkat, hogy a lentiek szerint kezdeményezzenek ügyintézést. Az itt nem szereplő ügyeket kérjük, hogy az illetékes szervezeti egység honlapján feltüntetett elektronikus elérhetőségeken keresztül indítsák el.

Távolléti oktatásban való részvételi kérelem

A távolléti oktatás célja, hogy az olyan élethelyzetben lévő hallgatók, akiknek a fizikai jelenléte nem megoldható, mert a járványügyi helyzet miatt Magyarországra való beutazása akadályba ütközik, vagy egészségügyi állapota miatt számára veszélyes a közösségben, jelenléttel folyó oktatásban való részvétel, a tanulmányi és vizsgakötelezettségeiket teljesíteni tudják. Az engedély az akadály elhárultáig (pl. beutazás megvalósulása), de legkésőbb a félév végéig szól. 

Az egyetemi képzést most kezdő elsőéves, és a felsőbbéves hallgatók is kérelmezhetik a távolléti oktatásban való részvételt. A kérelem a Neptunban a hallgatói webes felületre belépve az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt „Kérelem távolléti oktatási formában való részvételre” néven érhető el. A kérelemben meg kell jelölni azt az okot, amely a közösségben, jelenléttel folyó oktatásban való részvétel alóli mentességet indokolja. Azon hallgató esetén, aki a távolléti oktatásban szeretné a félévet megkezdeni, a kérvényt 2020. augusztus 17. 16.00 óráig be kell nyújtani. Az elsőéves hallgatók esetén a jelenlétet nélkülöző, digitális beiratkozás feltétele az ezen határidőig benyújtott kérelem és az engedély elnyerése. Az engedéllyel rendelkező elsőévesek digitális beiratkozásával kapcsolatos információkat itt találja.

A távolléti oktatásban való részvételi engedély arra ad jogosultságot, hogy a fizikai jelenlétet igénylő kurzusokat távollétben, digitális eszközök igénybevételével teljesítse a hallgató. Ebben az esetben az oktató a jelenléti oktatásban résztvevőktől eltérő követelményeket adhat meg a tanulmányi teljesítmények speciális helyzetére tekintettel. Abban az esetben, ha a kurzus jellegéből adódóan csak a hallgató fizikai jelenlétével teljesíthető, a kurzus a távolléti oktatásban részesülő hallgató által nem vehető fel, illetve az törlésre kerül.


Digitális dokumentumok hallgató általi AVDH hitelesítése

Ha Ön magyar állampolgár, vagy olyan külföldi állampolgár, aki rendelkezik magyarországi ügyfélkapuval, az elektronikus pdf fájlt az úgy nevezett AVDH hitelesítéssel tudja ellátni. A hitelesítést ingyenesen ezen a webhelyen lehet megtenni. A hitelesítés során válassza a „Hiteles PDF” lehetőséget, fogadja el az ÁSZF-et, és töltse fel pdf-et (max 20 MB). Ekkor átirányításra kerül az ügyfékapu azonosító felületére, ahol a saját ügyfélkapujához tartozó felhasználónév és jelszó megadásával a hitelesítés megtörténik. A hitelesített űrlapot letöltheti vagy saját mail címére átküldetheti.


kérelem, pályázat benyújtása

igénylés módja

Ha van Neptun-kérvény, akkor azzal, ennek hiányában az illetékes szervezeti egység felé a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről kezdeményezhető, szükség szerint a mellékelendő anyagok csatolásával. Ha a kar a kérelem, pályázat benyújtására sablont, meghatározott tartalmú űrlapot alkalmaz, kérjük ezek használatát.

ügyintézés

Szükség szerint a hallgatóval való elektronikus vagy telefonos kommunikáció, hiánypótlás; a döntés kézbesítése elektronikusan történik. Kivételt képez a hallgatói jogviszony megszüntetéséről szóló döntés, amely tértivevényes postai küldeményként kerül kézbesítésre.


jogviszony- és egyéb igazolás

igénylés módja

Az igazolások igényelhetők:

ügyintézés

Az igazolások az erre a tanévre megállapított térítési és szolgáltatási díjak alapján díjkötelesek lehetnek.


árvaellátás, egyéb hatósági igazolás kitöltése, hitelesítése

igénylés módja

Az egyetem által kitöltendő igazolás elküldhető a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről a Quaestura Iroda e-mail-címére (quaestura@elte.hu) elektronikusan vagy az iroda levelezési címére (1364 Budapest Pf. 109.) postai úton, feltüntetve, hogy elektronikus vagy papír alapon szükséges-e az igazolás.

ügyintézés

Hallgatói igény szerint a kitöltött igazolás kiküldésére elektronikus vagy postai úton kerül sor. Az igazolás postázása postai szolgáltatási díj (1.000 Ft) megfizetése ellenében történik.


diákigazolvány érvényesítése

A 2019/2020-as tanév I. vagy II. félévére érvényesített diákigazolványokkal az utazási kedvezmények a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig vehetők igénybe. 

Ettől függetlenül lehetőség van a diákigazolványok postai úton történő érvényesítésére az itt leírtak szerint.

A diákigazolvány postázása postai szolgáltatási díj (1.200 Ft) megfizetése ellenében történik.


új diákigazolvány átvétele

A diákigazolványok személyes kiadása visszavonásig szünetel. Az igazolvány átvételéig ideiglenes igazolás igényelhető. 

Igény esetén az érvényesített diákigazolvány kipostázása kérhető (részletek). A diákigazolvány postázása postai szolgáltatási díj (1.200 Ft) megfizetése ellenében történik.


ideiglenes diákigazolvány kiállítása

igénylés módja

A Qtéren ügyet indítva igényelhető. Kérjük, tüntesse fel, hogy elektronikusan vagy postai úton kéri az igazolást, ennek hiányában az igazolás postázásra kerül. Ha elektronikusan igényli, úgy az igazolás a Q-téren indított ügyhöz kerül feltöltésre, ahonnan letölthető. A jogviszony-igazolás postai úton történő továbbítása díjköteles (1.000 Ft).


számlakérő nyilatkozat

igénylés módja

Az eredeti aláírt nyilatkozat szkennelése a Tanulmányi/Doktori Hivatal e-mail-címére. A veszélyhelyzetet követően az eredeti példányt le kell adni.

ügyintézés

A számlakérő nyilatkozat beérkezése után a számla kiállításra kerül a Neptun-rendszerben, majd postával kerül továbbításra.


oklevél kiadása nyelvvizsga bemutatása esetén

igénylés módja

A 2019/2020-as tanév II. félévében végzők esetén nem szükséges kezdeményezni.
Doktori képzésben az avatás és oklevélkibocsátás szünetel.
A korábban nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzett volt hallgatók a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére megküldött kitöltött kéreleműrlap és nyelvvizsga-bizonyítvány másolatának megküldésével.

ügyintézés

Az esetlegesen szükséges adategyeztetést követően az oklevél és kísérődokumentumok tértivevényes postázása a Neptun-rendszerben tárolt állandó lakcímre – a korábban nyelvvizsga hiány miatt oklevelet nem szerzettek esetén a kéreleműrlapon megadott címre – történik. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet ez esetben a tértivevény valósítja meg.


oklevél kiállítása nyelvvizsga nélkül

A Kormány 101/2020. (IV. 10.) rendelete alapján a nyelvvizsga hiányában ki nem adott oklevelek a záróvizsgával rendelkezők részére kiadhatóvá válnak.

Ha Ön korábban, az elmúlt években bármikor sikeres záróvizsgát tett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen vagy valamelyik jogelődjén, és nyelvvizsga hiányában nem kapta meg oklevelét, kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a következőket, és eszerint járjon el.


doktori képzésben fokozatszerzésről szóló határozat

igénylés módja

A doktorandusz külön kérése nélkül, hivatalból indul.

ügyintézés

Az Oktatási Igazgatóság postai úton küldi meg a Neptun-rendszerben tárolt lakcímre.


nyelvvizsga bemutatása

A nyelvvizsga-bizonyítvány szkennelt képét a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről kell eljuttatni a Tanulmányi/Doktori Hivatal e-mail-címére.


információ, tájékoztatás kérése

E-mailben vagy – ha ilyen lehetőség van – telefonon az illetékes iroda kereshető.


diákhitel-szerződés aláírása

Az Egyetemen keresztül nem lehetséges; a Diákhitel Központ tájékoztatása alapján a Neptunból indítható elektronikus aláírás ügyfélkapu segítségével. Ügyfélkapus regisztráció hiányában a Diákhitel Direkten keresztül a Hiteligénylés menüpontban is ki lehet tölteni. Ebben az esetben nagyobb postahelyeken, illetve együttműködő bankok, takarékszövetkezetek kijelölt fiókjaiban kell leadnia kinyomtatott hiteligénylését. A leadóhelyek részletes listája itt található. A hitelszerződés megkötésére közokiratban foglalt meghatalmazás útján is van lehetőség.
Diákhitel Központ Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-9999944 (helyi tarifával hívható, külföldről és belföldön is) Hívható: hétfő–péntek 8.00–16.00


ösztöndíjszerződés / képzési szerződés aláírása

A Tanulmányi/Doktori Hivatal e-mailen megküldi a hallgatónak az Egyetem részéről aláírt szerződést, aki kinyomtatja és aláírja, majd a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címéről visszaküldi a Tanulmányi/Doktori Hivatal e-mail-címére. Az eredeti példányt a hallgatónak a veszélyhelyzetet követően le kell adni.


hibás utalás

igénylés módja

Az utalással kapcsolatos ügyintézés indítható

ügyintézés

A bizonylat alapján a tétel azonosítása és hallgatói gyűjtőszámlára helyezés.


fellebbezés egyetemi elsőfokú döntés ellen

igénylés módja

A Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság e-mail-címére (hjb@kancellaria.elte.hu). A fellebbezésnek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat: a hallgató neve, Neptun-kódja, lakcíme, alapkarának megnevezése, azon határozat azonosítója, amely ellen jogorvoslattal kíván élni, a jogorvoslatkérés indokai, célja.

ügyintézés

Három munkanapon belül a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság visszajelzi a fellebbezés megérkezését. Személyes meghallgatás nélküli döntéshozatalt követően a döntés Neptunban vagy e-maliben kerül megküldésre.


speciális szükségletű hallgató regiszrációja

igénylés módja

A Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről a kari fogyatékosügyi koordinátor e-mail-címére megküldendő a hallgató a speciális szükségletét igazoló szakvélemény és a kitöltött nyomtatványok.

ügyintézés

A kari fogyatékosügyi koordinátor kiállítja a hallgató személyre szabott igazolását a speciális szükségleteiről és az igénybe vehető kedvezményekről, amelyet aláír, majd szkennelve visszaküldi a hallgató e-mail-címére.


fogyatékosügyi koordinátortól segítségkérés a tanulmányok, vizsga teljesítéséhez

A kari koordinátor e-mailes vagy telefonos elérhetőségén; a vizsgához segítő kérése esetén az igényt legkésőbb a vizsgát megelőző negyedik munkanapig kell jelezni.


Neptun jelszó

Qtéren az új jelszó szolgáltatással igényelhető. Ha nem sikerül, akkor a Quaestura Iroda e-mail-címére (quaestura@elte.hu) küldhető jelzés.


tajkártya igénylés (Stipendium Hungaricum, Keresztény Ösztöndíj, szomszédos országbeliek)

igénylés módja

A Qtéren a szükséges dokumentumok feltöltésével igényelhető.

ügyintézés

Igénylés alapján az egészségügyi hatóság által adott tajszám a Neptunban kerül rögzítésre.


felvételi díj befizetése

A karok honlapján a felvételi információknál megadott számlaszámon és közleménnyel átutalással teljesíthető.


oklevélmásodlat kiállítása

igénylés módja

Kezdeményezhető a kitöltött kéreleműrlap, a szolgáltatási díj (10.000 Ft) és az illeték (3000 Ft) átutalással való megfizetésének igazolása e-mailen történő megküldésével a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére.

ügyintézés

Az oklevélmásodlat tértivevényes postázása a kéreleműrlapon megadott címre történik. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet ez esetben a tértivevény valósítja meg.


oklevélmelléklet-másodlat kiállítása

igénylés módja

Kezdeményezhető a kitöltött kéreleműrlap, az oklevél másolata és a szolgáltatási díj (10.000 Ft) átutalással való megfizetésének igazolása e-mailen történő megküldésével a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére.

ügyintézés

Az oklevélmelléklet-másodlat tértivevényes postázása a kéreleműrlapon megadott címre történik. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet ez esetben a tértivevény valósítja meg.


hibás oklevél javítása

igénylés módja

Kezdeményezhető a kitöltött kéreleműrlap és az eredeti oklevél postai úton történő megküldésével a Tanulmányi Hivatal részére.

ügyintézés

Az oklevél tértivevényes postázása a kéreleműrlapon megadott címre történik. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet ez esetben a tértivevény valósítja meg.


megváltozott születési anyakönyvi adat miatti új oklevél kiállítása

igénylés módja

Kezdeményezhető a kitöltött kéreleműrlap, az új anyakönyv másolata és az eredeti oklevél postai úton történő megküldésével a Tanulmányi Hivatal részére.

ügyintézés

Az oklevél tértivevényes postázása a kéreleműrlapon megadott címre történik. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet ez esetben a tértivevény valósítja meg.


oklevél-, oklevélmelléklet-, bizonyítványmásolat kiállítása

A másolatkiálltás szünetel. Hiteles másolat készíttethető a közjegyzőknél.