ERC, H2020

ERC, H2020

ERC, H2020

Az Egyetemen jelenleg működő kutatócsoportok a European Research Council és a Horizon2020 program támogatásával

European Research Council, Starting Grant
Theoretical developments for precision spectroscopy of polyatomic and polyelectronic molecules

A kutatócsoport vezetője: Mátyus Edit egyetemi adjunktus
TTK Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék
E-mail: matyus@chem.elte.hu
Telefonszám: 36-1-411-6500/1203

A POLYQUANT projekt kis molekulák spektroszkópiai tulajdonságainak ultrapontos kiszámítását fogja lehetővé tenni. Eddig elhanyagolt vagy nem ismert fizikai-kémiai tényezők, fizikai állandók bizonytalansága, vagy akár hosszabb távon új fizikai "effektusok" feltárására nyílik lehetőség a mért és számított precíziós spektroszkópiai tulajdonságok alapján.

European Research Council
Astrophysical Dynamics and Statistical Physics of Galactic Nuclei, GalNUC

A kutatócsoport vezetője: Kocsis Bence egyetemi adjunktus
TTK Fizikai Intézet, Atomfizikai Tanszék
E-mail: bkocsis@gmail.com
Telefonszám: 36-1-411-6500/1433, 1426

A NASA korábbi ösztöndíjasának 2015 augusztusában indult kutatási projektje a galaxismagokkal, a galaxisok legbelső régióival foglalkozik. A fiatal kutató érdeklődési területe az asztrofizikai általános relativitáselmélet és sztelláris dinamika. Kutatásai során a fekete lyukakkal, a gravitációs hullámforrásokkal, az akkréciós korongokkal és a sűrű csillaghalmazok fizikájával foglalkozik. A projektben a galaxismagokat vizsgálják újszerű módszerekkel. A galaxismagok a szupermasszív fekete lyukak körüli, csillagoktól és fekete lyukaktól hemzsegő, zsúfolt régiók. A csoport a tervek szerint bevezet egy interdiszciplináris módszert ezen asztrofizikai rendszerek leírására, valamint megmutatják, hogy a galaxismagok hatalmas folyadékkristályokat reprezentálnak, amik fázisátalakulásokra is képesek, és vizsgálják ennek szerteágazó következményeit. A csoport posztdoktorokból és doktoranduszokból áll. A számításokhoz építenek egy új dedikált GPU számítógépklasztert is.

Ragyogó galaxisok - interjúnk Kocsis Bencével.

European Research Council, Starting Grant
Cognitive Ageing in Dogs

A kutatócsoport vezetője: Kubinyi Enikő egyetemi adjunktus, tudományos főmunkatárs
TTK Etológia Tanszék, MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport
E-mail: eniko.kubinyi@ttk.elte.hu
Telefonszám: 36-1-381-2179

A 2016 májusában induló projekt az emberrel együtt élő kutyák sikeres öregedésének folyamatát vizsgálja viselkedési, genetikai és idegtudományi szinten a következő öt évben – ilyen komplex megközelítésre eddig még nem volt példa a négylábúak etológiai vizsgálatában. A kutatás fő célja korszerű biológiai módszerekkel olyan módszertan kidolgozása, amely a kutyáknál is mérhetővé teszi a kognitív hanyatlást. A kutatás lehetővé teszi a családi és munkakutyák egészséges élettartamának meghosszabbítását, és egyúttal hozzájárul az emberi öregedés nemkívánatos folyamatainak megértéséhez is. A kutatás részeként több mint száz idősödő kutya életét követik négy éven át. A kutatók célja, hogy lefektessék az eddig gyakorlatilag nem létező „kutya-neurogerontológia” alapjait. Az kutatásban részt vesznek a Semmelweis Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont, a Budafoki Állatgyógyászati Központ és a Szent István Egyetem kutatói is.

European Research Council, Starting Grant 
Reconstructing a dated tree of life using phylogenetic incongruence

A kutatócsoport vezetője: Szöllősi Gergely János, tudományos főmunkatárs
TTK Fizikai Intézet, Biológiai Fizikai Tanszék, MTA-ELTE "Lendület" Evolúciós Genomika Kutatócsoport
E-mail: ssolo@elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2795 (Biológiai Fizika Tanszék)

A 2017 júliusában induló projekt öt éve alatt a kutatók genetikai szekvenciák alapján új módszereket dolgoznak ki az evolúciós régmúlt rekonstruálására. A kutatás első célja olyan módszerek kifejlesztése, melyek a génfák különbségeinek interpretációjával alkalmasak a génevolúció mintázataival és időrendiségével kapcsolatos információ kinyerésére. Ezáltal első ízben válik lehetővé az élet fájának genomszintű adatok alapján felállított, datált rekonstrukciója. A második cél, hogy ezekkel a módszerekkel nyitott evolúciós kérdésekre próbáljanak választ adni: például HGT eseményeket „molekuláris fosszíliaként” használva keressenek megoldást a mikrobiális evolúció időrendiségével kapcsolatos dilemmákra a Föld történetével összefüggésben is. Utóbbi esetében az elérhető fosszíliák száma igen szűkös határok közé szorítja a molekuláris kormeghatározó módszerek használatát. Emellett megoldást remélnek olyan, teljes genomok segítségével régóta megválaszolatlan kérdésekre is, mint például az állatok korai diverzifikációja vagy az eukarióta csoportok helye az archaeák között.

H2020 Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) Reintegration Grant
HJMIGRA

A kutatócsoport vezetője: Gyimesi Máté tudományos főmunkatárs
TTK Kémiai Intézet, Biokémiai Tanszék
E-mail: mate.gyimesi@ttk.elte.hu
Telefonszám: 36-1-411-6500/8363

A csoport a homológ rekombináción alapuló DNS-hibajavítás molekuláris mechanizmusát kutatja. A 2015. május 1. és 2017. május 1. között zajló projekt célja, hogy egyedi-molekuláris szinten vizsgálják a hibajavító folyamatok kulcslépéseit. Egy újonnan kifejlesztett módszer segítségével rávilágíthatnak eddig feltáratlan enzimatikus lépésekre, és közelebb kerülhetnek súlyos rákos folyamatok kialakulásának megértéséhez. A csoport remélhetőleg nagy előrelépéseket tesz a homológ rekombináció alapú DNS hibajavítás egyik kulcslépésének karakterizálásában. Ezzel párhuzamosan kialakítanak egy „vizuális biokémiai”, egyedi-molekula mérésekre alkalmas műszerparkot is. A projekt együttműködő partnerei Stephen Kowalczykowski (University of California Davis, Egyesült Államok) és Ian Hickson (Koppenhágai Egyetem, Dánia).

H2020, Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Networks (ITN)
MAGICBULLET

A kutatócsoport vezetője: Mező Gábor tudományos tanácsadó
TTK Szerves Kémiai Tanszék, MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport
E-mail: gmezo@elte.hu
Telefonszám: 36-1-411-6500/1433, 1426

A 2015 januárjában indult, négy évig tartó projekt célja olyan peptid – hatóanyag konjugátumok előállítása, amelyek alkalmasak lehetnek célzott tumorterápiára. A célzott/irányított tumorterápia lényege, hogy a hatóanyagot (tumorellenes szert) olyan irányító molekulához kapcsolják, amely nagy szelektivitással képes a tumorsejteket felismerni, így a hozzájuk kapcsolt hatóanyag az egészséges sejtek és szövetek károsítása nélkül, csak a tumorsejteken fejtheti ki hatását. A Mező Gábor által irányított munkacsoport a nemzetközi konzorcium 2. kutatási egységért (Conjugates targeting cell surface receptors) felelős. A konzorciumban egyetemi partnerek és intézetek (Bielefeldi Egyetem, Kölni Egyetem, Milánói Egyetem, Varesei Egyetem, Helsinki Egyetem, Országos Onkológiai Intézet, Kineto Lab, Heidelberg Pharma GmbH, a Bayer Pharma AG, Optical Imaging Centre Erlangen, Exiris és a Nerviano Medical Science) vesznek részt.

Europen Research Council, Synergy Grant
Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400-900 AD (HistoGenes)

A projekt témavezetője: Vida Tivadar tanszékvezető egyetemi tanár, intézetigazgató
BTK Régészettudományi Intézet, Népvándorlás kori és Középkori Régészeti Tanszék
E-mail: vida.tivadar@btk.elte.hu
Telefonszám: 36-1-411-6500 / 2922

Az ERC pályázatán 10 millió eurós támogatást nyert projekt célja Kelet-Közép-Európa népességtörténetének mélyebb megismerése a Római Birodalom bukása után, a nagy népvándorlások, valamint a kora középkori politikai és kulturális változások időszakában. Ezzel 6 éven keresztül tartó ambiciózus program indulhat Kelet-Közép-Európa késő antik és kora középkori népességének integratív paleogenetikai, régészeti, antropológiai és történeti vizsgálatára (HistoGenes 856453). A projekt keretében mintegy 6000 temetkezés és belőlük származó emberi minta (magyarországi, németországi, ausztriai, csehországi, szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi és szlovéniai lelőhelyekről) paleogenetikai vizsgálatára nyílik lehetőség. Az ELTE BTK Régeszettudományi Intézetének és az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA Kiváló Kutatóhely) Régészeti Intézetének kutatói is kulcsszerepet kapnak a programban, amely osztrák, német, amerikai és magyar kutatók együttműködésével valósul meg. A kutatásokba Magyarországon a Magyar Nemzeti Múzeum, a Szegedi Tudományegyetem és a Természettudományi Múzeum kutatói is bekapcsolódnak. A régészeti elemzést az ELTE kutatócsoportja Vida Tivadar irányításával koordinálja, a munkafolyamatba PhD- és egyetemi hallgatók is bekapcsolódhatnak.